نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دستیار علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطة بین نگرش مذهبی و سلامت روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین‌منظور در این پژوهش به بررسی رابطة نگرش مذهبی و سلامت روانی پرداخته شده است.
هدف مطالعة حاضر، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی بوده و فرضیة اصلی تحقیق این است که بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة مورد بررسی 100 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستانی که در رشته‌های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی 85-84 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پنج مدرسه انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 18 سؤال، سه گزینه‌ای) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای سنجش ملاک‌های  سلامت، شامل جسمی‌سازی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی و سلامت روان (23/0-(r = ، همچنین بین نگرش مذهبی و اضطراب (20/0-(r =  و اختلال در کارکرد اجتماعی (21/0-(r =  در سطح معناداری (05/0  (p<رابطه وجود دارد؛ اما بین جسمی‌سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی‌داری دیده نشد. ضرایب همبستگی منفی بدین‌معنی است که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم بیماری کمتر و درنتیجه سلامت روان بیشتر است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نگرش مذهبی با افزایش سلامت روان در رابطه است. پژوهش‌های آینده لازم است میزان تعمیم‌پذیری این یافته‌ها را بررسی کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of relationship between religious attitude and mental health among students of Isfahan Girls' High Schools

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher Kajbaf 1
  • Hafizollah Raeespour 2

چکیده [English]

Cognitive, personal, and social variables play a vital role in the clarification of relationship between religious attitude and mental health. Yet, this has been rarely considered empirically. Thus, the present research deals with this topic in Isfahan Girls' High Schools. To do this, it was assumed that there is a relationship between religious attitude and mental health of girls at high schools. Methodology used is descriptive. Research sample is composed of 100 girls studying at disciplines "Experimental Sciences", "Humanities" and "Mathematics and Physics". These students were randomly selected from 5 high schools. To collect needed data for analysis, Religious Attitude Test (including 18 3-points questions) and General Health Questionnaire (GHQ) were applied. In order to analyze data, descriptive statistics and Pearson's correlation coefficient along with SPSS software (version 13) were utilized. Findings indicate that there is a relationship between religious attitude and "anxiety and social dysfunction". Also, there is no significant relationship between religious attitude and "somatization and depression". Finally, it was concluded that there is a direct relation between religious attitude and mental health. Further research is needed to study generalizability rate of these findings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious attitude
  • mental health
  • High schools girls