نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

3 دبیر دبیرستان‌های شهر اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطة بین ابعاد مختلف دینداری (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پیامدی، بعد مناسکی) با میزان شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی ابعاد مختلف دینداری در تبیین میزان شادی دانش‌آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. 240 نفر از دانش­آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان با روش نمونه­گیری به شیوة تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و بررسی شدند. داده‌های بدست آمده با روش رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد بین ابعاد مختلف دینداری (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پیامدی، بعد مناسکی) با میزان شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه رابطة معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بعد اعتقادی 22/0، بعد مناسکی 19/0 ، بعد پیامدی 17/0 و بعد عاطفی 15/0 به ترتیب پیش‌بینی­کننده و تبیین­کننده میزان شادی دانش­آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان بوده­اند؛ بنابراین می­توان بیان کرد که دینداری و ابعاد مختلف آن در تبیین سلامت روان و ازجمله شادی دانش­آموزان دختر دورة متوسطه نقش مهم و بسزایی دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of relationship between religiousness aspects and happiness of students of Isfahan Girls' High Schools

نویسندگان [English]

  • Ahmad Abedi 1
  • Alireza Shavakhi 2
  • Maryam Taji 3

چکیده [English]

This survey aims to study the relationship between various aspects of religiousness and students' happiness. To do this, 240 students of Isfahan Girls' High Schools were selected and studied via multistage cluster sampling. Collected data were analyzed using multiple regression. According to findings, there is a significant relationship between various aspects of religiousness and students' happiness. As a closing remark, it can be said that religiousness and its different aspects have a considerable impact on mental health especially girl students' happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiousness
  • happiness
  • High school students