نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دوره دکتری روان‌شناسی دانشگاه علامه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین اثربخشی آموزش صبر بر کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی است. آزمودنی‌های تحقیق 65 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه منطقة 17 آموزش و پرورش شهر تهران می‌باشند که 22 نفر آنان مضطرب، 23 نفر افسرده و 20 نفر مضطرب ـ افسرده هستند که به طور تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل مضطرب، افسرده و  مضطرب ـ افسرده قرار گرفتند؛ آموزش صبر به عنوان مداخله در گروه‌های آزمایشی سه‌گانه فوق اجرا شد اما گروه‌های کنترل، مداخله‌ای دریافت نکردند. روش تحقیق روش تجربی (طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) است. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق شامل مقیاس سنجش صبر، تست اضطراب زونگ، تست افسردگی بک و تست شادکامی آکسفورد است که پایایی آنها در این تحقیق به ترتیب 866/0 ,78/0, 87/0و 80/0 بود.  نتایج حاصل از پژوهش در سه مرحله  پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پیگیری نشان می‌دهد که «آموزش صبر» منجر به کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش شادکامی در هر سه گروه آزمایشی شده است. بنابراین از «آموزش صبر» می‌توان به عنوان یک مداخله در جهت کاهش اضطراب و افسردگی و نیز افزایش سطح شادکامی در نوجوانان مضطرب، افسرده و مضطرب ـ افسرده استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of patience training in anxiety, depression and happiness

نویسنده [English]

  • Farideh Hossein-Sabet

چکیده [English]

The aim of this research is to determine the effectiveness of patience training in the reduction of anxiety and depression, and in the increase of happiness. Using random cluster sampling, 65 subjects (22 anxious subjects, 23 depressed subjects and 20 anxious-depressed ones) were selected from first-year girl students of Tehran high schools (Region 17). Then, they were divided into control and test groups. As intervening factor, patience training was given to test groups but control groups were given no intervention. Methodology used is experimental. Furthermore, measurement tools are Patience Measurement Scale (with reliability 0.866), Zung Self rating Anxiety Scale (with reliability 0.78), Beck Depression Inventory (with reliability 0.87) and The oxford happiness Inventory (with reliability 0.80). Research findings in courses "pre-test", "post-test" and "follow-up" demonstrate that patience training has led to the reduction of anxiety and depression, and the increase of happiness within test groups. Consequently, patience training can be utilized as an intervention for reducing anxiety and depression, and increasing the level of happiness in anxious, depressed as well as anxious-depressed adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • Anxiety
  • depression
  • happiness