نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش تربیتی اسلام‌محور بر روی عزت نفس نوجوانان دختر پرداخته است. جامعة آماری کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر فریدونکنار است. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای بوده است و تعداد آزمودنی‌ها 30 نفر بود که در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گماشته شدند و پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ و پرسشنامه دموگرافیک را تکمیل نمودند. داده‌ها در سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل چندمتغیری رگرسیون، آزمون لوین و تحلیل مانوا) بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تربیتی اسلام محور بر عزت نفس کلی (000/0=p  و 000/0 = p)، عزت‌ نفس خانوادگی (001/0=p  و 003/0=p)، در دو مرحله پس‌آزمون و پیگیری مؤثر بود. آموزش تربیتی اسلام‌محور بر عزت نفس تحصیلی (545/0 = p ، 345/0= p) در هر دو مرحله ارزیابی مؤثر نبود؛ همچنین آموزش تربیتی اسلام‌محور بر عزت نفس جسمانی نوجوانان در مرحله پس‌آزمون معنادار بود (000/0=p) و در مرحله پیگیری (177/0=p)  معنادار نبود. آموزش تربیتی اسلام محور بر عزت نفس اجتماعی در پس‌آزمون مؤثر بود (000/0=p )، اما در پیگیری مؤثر نبود (062/0=p)؛ درنتیجه آموزش تربیتی اسلام محور بر بهبود عزت نفس جسمانی و اجتماعی در پس‌آزمون مؤثر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of impact of providing Islam-based education to parents on adolescents' self-esteem

نویسندگان [English]

  • Bentolhoda Hedayati 1
  • Maryamossadat Fatehi-Zadeh 2
  • Ahmad Akoochakian 3

چکیده [English]

The present survey deals with the impact of Islam-based education on girl adolescents' self-esteem. Research sample is composed of high school girl students in Fereidoonkenar. Using random cluster sampling, 30 subjects in the form of two groups – test and control – were given Alice Pope's Self-esteem Questionnaire as well as demographic questionnaire to fill. As a result of analyzing data via both descriptive and inferential statistics, research findings show that Islam-based education has had impact on general self-esteem (P=0.000 and P=0.000), family self-esteem (P=0.001 and P=0.003) in pre-test and post-test courses. Yet, it has not had any influence on education self-esteem (P=0.545 and P=0.345) in both courses. Also, the impact of Islam-based education was significant (P=0.000) on adolescents' self-esteem at post-test course, while its influence was not significant (P=0.177) at follow-up courses. In addition, Islam-based education has had impact on social self-esteem in post-test course (P=0.000), whereas it has not had any influence at follow-up course (P=0.062). finally, it should be noted that Islam-based education has impact on physical and social self-esteem in post-test course

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam-based education
  • self-esteem
  • Adolescents