نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

3 دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج‌درمانی با رویکرد دینی بر رضایت زناشویی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، با روش پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری را زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان ری تشکیل ­دادند که با رعایت ملاک­های ورود و خروج 12 زوج انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه رضایت زناشویی محقق ساخته و پروتکل زوج درمانی با رویکرد دینی محقق ساخته بود. مداخله صورت گرفته بر روی گروه آزمایش به مدت 13 جلسه سه ساعت و نیم بوده و یکبار در هفته اجرا شد. پس از اتمام مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که زوج درمانی با رویکرد دینی رضایت زناشویی زوجین گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه به صورت معناداری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations of Lifestyle from the View of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Jafar Joderi 1
 • Ali Fathi 2
 • fereshteh Motabi 3
 • Hamidreza HasanAbadi 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to infer the theoretical foundations of lifestyle from the view of the Holy Quran. The main question was: what are the foundations of prescriptive lifestyle of Quran and how do they lead to a behavioral model? To answer that, the theoretical foundations were inferred from the Holy Quran by the descriptive-analytical (documentary) method and an interpretative approach. The finding was that the foundations of lifestyle from the view of the Holy Quran are divided into four groups: epistemology, ontology, anthropology, and axiology; by reviewing ontological and anthropological foundations and axiological foundations, respectively, monotheistic worldview and the framework of monotheistic value system were resulted. By explaining the worldview and monotheistic value system, the lifestyle attitudes for selection trends and standards, which form the specific behavioral patterns, were resulted. Finally, the relationship between the foundations and the behavioral patterns was illustrated in the form of a symbolic model

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Holy Quran
 • lifestyle
 • foundations
 • scheme
 • worldview
 • Value system
 • behavioral pattern
 • Islamic psychology