ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

2 دانشیار بخش روان شناسی

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی می باشد. نسخه اولیه مقیاس با محوریت مقاله نیازهای معنوی (شجاعی، 1386) با تعداد 164 گویه صورت بندی شد. جامعه هدف، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. سپس بر اساس نظرات اساتید، به74 ماده تقلیل یافت. از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد740 دانشجو به عنوان گروه نمونه به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش ماتریس کوواریانس یا همبستگی از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل ضریب پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 98/0 نشان داد. بار عاملی همۀ مؤلفه ها در دامنه 82/0 تا 92/0 و همه سؤال ها در دامنه 58/0 تا 86/0 معنا دار بود. پس این مقیاس می تواند نیازهای معنوی را با مقاصد پژوهشی و تشخیصی مورد سنجش قرار دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Construction and Validation of an Assessment Scale for the Students' Spiritual Needs

نویسندگان [English]

 • azadeh khajouei 1
 • abass rahmati 2
 • reza iranmanesh 3
1 M.A. in Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 ssociate Professor of Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman, Corresponding Author
3 Ph.D. Student in Educational Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to construct and validate an assessment scale for spiritual needs. The first version of the scale, which included 164 items, was formulated with the help of the Shojaei's (2007) article. The population was the students of Shahid Bahonar University of Kerman. This descriptive-analytical study was done by the survey method. Then, the scale was reduced to 74 items according to the experts' ideas. By the simple random sampling, 740 students were selected as the sample and answered the questionnaire. For analyzing the data, the confirmatory factor analysis of main components by covariance or correlation matrix was used with the help of SPSS software. The calculation of Cronbach's alpha showed that the internal reliability coefficient for the whole questionnaire was 0.98. The factor loading of all components ranging from 0.82 to 0.92 and all questions ranging from 0.58 to 0.86 was significant. Therefore, this scale can assess the spiritual needs with the research and diagnostic objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: spiritual needs
 • existential need
 • spiritual safety need
 • the need for friendship with God
 • esteem need
 • the need for spiritual self-actualization
 1. قرآن مجید

  1. اژدری‌فرد، پری‌سیما؛ قاسم قاضی و رحمت‌الله نورانی‌پور (1389)، «بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش‌آموزان»، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، س2، ش5، ص106−127.
  2. اصغری‌پور، حمید (1373)، رابطه بین اختلال‌های رفتاری و عدم ارضای نیازهای اساسی دانش‌آموزان براساس طبقه‌بندی مازلو، پایان‌نامه، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
  3. براندن، ناتانیل (1396)، روان‌شناسی عزت نفس، ترجمۀ مهدی قراچه‌داغی، چ15، تهران: نخستین.
  4. امیری، پریسا؛ محمود عباسی؛ صفورا غریب‌زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ نجمه زرقانی حمزوی و فریدون عزیزی (1393)، «طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه جامع سلامت معنوی در جامعه ایرانی»، فصلنامه اخلاق پزشکی، س8، ش30، ص25−55.
  5. پیراسته مطلق، علی‌اکبر و زهرا نیک‌منش (1391)، «نقش معنویت در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، س5، ش20، ص571−581.
  6. خدایاری‌فرد، محمد (1394)، طراحی و ساخت مقیاس هوش معنوی دانشجویان، طرح پژوهشی، تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
  7. سلطانی، محمدرضا (1392)، «درآمدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر برتری نیازهای معنوی در سلسله مراتب نیازها»، دوفصلنامه علمیپژوهشی مدیریت اسلامی، س21، ش1، ص9−43.
  8. شجاعی، محمدصادق (1386)، «نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با نیازهای مازلو»، دوفصلنامه علمیپژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، س1، ش1، ص87−116.
  9. شریفی، احسان؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری و داوود مفتاق (1387)، «ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی دانشجویان»، دوفصلنامه علمیپژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، س1، ش1، ص59−78.
  10. شهیدی، شهریار و سعیده فرج‌نیا (1391)، «ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش
   نگرش معنوی دانشجویان»، فصلنامه علمیپژوهشی روان‌شناسی و دین، س5، ش3، ص97−115.
  11. شولتز، دوان و شولتز، سیدنی. الن (1396)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: ویرایش.
  12. شولتز، دوآن (1394)، روان‌شناسی کمال، ترجمه گیتی خوشدل، تهران: پیکان.
  13. عبدلی سلطان احمدی، جواد؛ خلیل‌الله ‌وردی‌زاده؛ ابراهیم خیری و مهدی سرخوش (1391)، «بررسی میزان پاسخگویی کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه با نیازهای روانی معنوی دانش‌آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن شهر ارومیه»، دوفصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، س5، ش8، ص67−78.
  14. غباری بناب، باقر؛ مسعود غلامعلی لواسانی و محمدرضا محمدی (1384)، «ساخت مقیاس تجربه معنوی دانشجویان»، مجله علمیپژوهشی روان‌شناسی، س9، ش3، ص261−278.
  15. فتحی، سروش و جمیله فدوی (1391)، «تحلیلی بر آسیب‌های اجتماعی جوانان طی سال‌های 1378−87 و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، س3، ش8، ص1−144.
  16. فیست، جس، فیست، گریگوری جی (1395)، روان‌شناسی شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: روان.
  17. مطهری، مرتضی (1392)، مجموعه آثار شهید مطهری، ج2، چ22، تهران: صدرا.
  18. وست، ویلیام (1387)، روان‌درمانی و معنویت، ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن، چ2، تهران: رشد.
  19. هومن، حیدرعلی (1395)، تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، چ5، تهران: پیک فرهنگ.
  20. هومن، حیدرعلی (1395)، مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، چ6، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
  21. همتی مسلک پاک، معصومه؛ فضل‌الله احمدی و منیره انوشه (1389)، «اعتقادات معنوی و کیفیت زندگی: یک مطالعه کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت»، فصلنامه علمیپژوهشی کومش، س12، ش2، ص144152.
   1. Amram, Y., & Dryer, C. (2008), The Development and Integrated Spiritual Intelligence Scale (IS IS) Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology working Paper.
   2. Barbara, HM., & William, F. (2005), Statistical methods for health care research. Lippincott Williams and Wilkins. A welters clawer company: 325-330.
   3. Meraviglia, M. (2007), The effects of spirituality on well-being of people with lung cancer. In Oncology Nursing Forum, (Vol. 31, No. 1, pp. 89-94). Oncology Nursing Society.
   4. McClain, C. S., Rosenfeld, B., & Breitbart, W. (2003), Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. The Lancet, 361 (9369), 1603-1607.
   5. Rouholamini, M., Kalantarkousheh, S. M., & Sharifi, E. (2016), Effectiveness of Spiritual Components Training on Life Satisfaction of Persian Orphan Adolescents. Journal of religion and health, 1-8.‏
   6. Garson, G. D. (2006), Validity. Retrieved November. 28, 2007.
   7. Harrington, D. (2008), Confirmatory Factor Analysis. Oxford University Press.
   8. Hatch, R. L., Burg, M. A., Naberhaus, D. S., & Hellmich, L. K. (1998), The spiritual involvement and beliefs scale: Development and testing of a new instrument. Journal of Family Practice, 46 (6), 476-487.
   9. Jaccard, J., & Wan, C. K. (1996), LISREL approaches to interaction effects in multiple regression, (No. 114). Sage.
   10. King, D. B. (2008), The Spiritual Intelligenes Project. Terent University, Canada.
   11. Kline, R. B. (1998), Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Press.
   12. McSherry, W., & Ross, L. (2002), Dilemmas of spiritual assessment: considerations for nursing practice. Journal of advanced nursing, 38 (5), 479-488.
   13. Wolman, R. (2001), Thinking with your soul: Spiritual intelligence and why it matters. Richard N. Wolman, PhD.