نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره» انجام شد. در یک پژوهش توصیفی همبستگی، 566 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به «پرسشنامه هفت گناه کبیره»، «مقیاس شخصیت تاریک»، «خرده‌مقیاس اندوه مقایسه»، «مقیاس حسادت» و «خرده‌مقیاس دل‌مشغولی مادی»، «مقیاس حرص−قناعت» پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. بعضی از یافته‌ها عبارتند از: 1) اندوه مقایسه، ماکیاولیسم و دل‌مشغولی‌های مادی پیش‌‎بینی‌کننده خشم هستند؛ 2) اندوه مقایسه، ماکیاولیسم، دل‌مشغولی‌های مادی و سایکوپاتی پیش‌‎بینی‌کننده حسادت می‌‎باشند؛ 3) ماکیاولیسم، اندوه مقایسه، سایکوپاتی و دل‌مشغولی‌های مادی پیش‌‎بینی‌کننده شکم‌پرستی هستند؛ 4) ماکیاولیسم، دل‌مشغولی‌های مادی و سایکوپاتی پیش‌‎بینی‌کننده حرص می‌‎باشند؛ 5) ماکیاولیسم، اندوه مقایسه و دل‌مشغولی‌های مادی پیش‌‎بینی‌کننده شهوت هستند؛ 6) ماکیاولیسم، دل‌مشغولی‌های مادی، سایکوپاتی و اندوه مقایسه پیش‌بینی‌کننده غرورند و دل‌مشغولی‌های مادی، اندوه مقایسه، سایکوپاتی و ماکیاولیسم پیش‌بینی‌کننده تنبلی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Dark Triad of Personality, Material Preoccupations, and Sorrow of Being Compared in Deadly Sins

نویسنده [English]

 • Ghasem Ahi

Assistant Professor of Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch, Southern Khorasan

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigating the role of dark triad of personality, material preoccupations, and sorrow of being compared in deadly sins. In this descriptive-correlational study, 566 students of Birjand university were selected by the cluster sampling and they answered the questionnaire of seven deadly sins, dark personality scale, subscale of sorrow of being compared, envy scale, material preoccupation subscale, and greed-contentment scale. The Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were applied for testing the study hypotheses. Some of the results are as follows: 1. Sorrow of being compared, Machiavellianism, and material preoccupations predict wrath. 2. Sorrow of being compared, Machiavellianism, material preoccupations, and psychopathy predict envy. 3. Machiavellianism, sorrow of being compared, psychopathy, and material preoccupations predict gluttony. 4. Machiavellianism, material preoccupations, and psychopathy predict greed. 5. Machiavellianism, sorrow of being compared, and material preoccupations predict lust. 6. Machiavellianism, material preoccupations, psychopathy, and sorrow of being compared predict pride. 7. Material preoccupations, sorrow of being compared, psychopathy, and Machiavellianism predict sloth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dark triad of personality
 • material preoccupation
 • sorrow of being compared
 • Deadly Sins
 1. قرآن کریم
 2. نهج‌البلاغه
 3. آهی، قاسم (1397)، «بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هفت گناه کبیره بین دانشجویان دانشگاه آزاد بیرجند»، طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد بیرجند.
 4. تمیمی آمدی، عبدالواحد (1366)، شرح فارسی غررالحکم و دررالکلم، ترجمه جمال‌الدین خوانساری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
 5. جعفر طیاری دهاقانی، مصطفی (1390)، «تأثیر گناه در معرفت از منظر آیات و روایات»، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم حدیث قم.
 6. حسین‌زاده بهتاش، لعیا (1393)، «بررسی تطبیقی گناهان کبیره در دو متن سعدی و متون اوستایی با تأکید بر گناه کشتن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 7. رسایی، زهره؛ قاسم آهی و احمد منصوری (1397)، «نقش سه‌گانه‌های تاریک شخصیت در ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی دانش‌آموزان پسر»، فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، س16، ش1، ص83−92.
 8. قمرانی، امیر؛ مریم صمدی؛ محدثه تقی‌نژاد و عبدالحسین شمسی (1394)، «شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس شخصیت تاریک در دانشجویان»، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، س6، ش20، ص73−86.
 9. کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، اصول کافی، 4ج، کتابخانه آنلاین تاریخ اسلام.
 10. گلپرور، محسن و محمدعلی نادی (1389)، «ارزش‌های فرهنگی و انصاف: عدالت سازمانی، رضایت−شغلی و ترک خدمت»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، س3، ش1، ص207−228.
 11. گلپرور، محسن؛ امین برازنده و زهرا جوادیان (1393)، «رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و باورهای جبران عدالت»، روانشناسی بالینی و شخصیت، س21، ش10، ص61−74.
 12. مجلسی، محمدباقر (1404ق)، بحارالانوار، کتابخانه دیجیتال نور.
 13. مکارم شیرازی، ناصر (1385)، اخلاق در قرآن، (سه جلدی)، قم: مؤسسه امام علی بن ابیطالبj.
 14. ولی‌زاده، ابوالقاسم؛ عباس‌علی هراتیان و محمدرضا احمدی (1394)، «اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدیدنظر شده مقیاس اسلامی حسادت»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، س16، ش3، ص100−112.
 15. هراتیان، عباس‌علی؛ مژگان آگاه هریس و الهام موسوی (1392)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی تکبر−تواضع»، روان‌شناسی و دین، س6، ش4، ص5−22.
  1. Bejczy IP. (2011), Virtue and vice. In Encyclopedia of medieval philosophy. (pp. 1365–1369). Netherlands: Springer.
  2. Djeriouat H, Tremoliere B. (2014), The dark triad of personality and utilitarian moral judgment: The mediating role of honesty/humility and harm/care. Personality and Individual Differences. 67, 11–16.
  3. Esa E, Zahari AR. (2015), The Relationship between Personal Traits and Accounting Students Perception on Ethics and Love of Money: Case of Malaysian Government-Linked University. Asian Economic and Social Society. 5(8):174-182.
  4. Feinstein BA, Hershenberg R, Bhatia V, Latack JA, Meuwly N, Davila J. (2013), Negative social comparison on Facebook and depressive symptoms: Rumination as a mechanism. Psychology of Popular Media Culture. 2, 161–170.
  5. Haferkamp, N & Kramer, NC. (2011), Social comparison 2.0: Examining the effects of online profiles on social-networking sites, Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. 14, 309–314.
  6. Hodson G, Book A, Visser BA, Volk AA, Ashton MC, Lee K. (2018), Is the Dark Triad common factor distinct from low Honesty-Humility. Journal of Research in Personality. 73, 123-129.
  7. James S, Kavanagh P, Jonason PK, Chonody JM, Scrutton HE. (2014), The Dark Triad, schadenfreude, and sensational interests: Dark personalities, dark emotions, and dark behaviours. Personality and Individual Differences. 68, 211–216.
  8. Jonason PK, Duineveld, JJ, Middleton JP. (2015), Pathology, pseudopathology, and the Dark Triad of personality. Personality and Individual Differences. 78, 43–47.
  9. Jonason PK, Li NP, Webster GW, Schmitt DP. (2009), The Dark Triad: Facilitating short-term mating in men. European Journal of Personality. 23, 5–18.
  10. Jonason PK, Webster GD. (2010), The Dirty Dozen: A concise measure of the Dark Triad. Psychological Assessment. 22, 420–432.
  11. Jonason PK, Zeigler-Hill V, Okan C. (2017), Good v. evil: Predicting sinning with dark personality traits and moral foundations. Personality and Individual Differences. 104, 180–185.
  12. Jones DN, Neria, AL. (2015), The Dark Triad and dispositional aggression. Personality and Individual Differences. 86, 360–364
  13. Jones S, Miller JD. (2012), Psychopathic traits and externalizing behaviors: A comparison of self- and informant reports in the statistical prediction of externalizing behaviors. Psychological Assessment, 24, 255-260.
  14. Kasser T. (2016), Materialistic values and goals. Annual Review of Psychology. 67, 489–514.
  15. Kross E, Verduyn P, Demiralp E, Park J, Seungjae Lee D, Lin N. (2013), Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults. PloS One. 8, 1–6.
  16. Lee SY. (2014), How do people compare themselves with others on social network sites? The case of Facebook. Computers in Human Behavior. 2014; 32, 253–260.
  17. Masoom MR, Sarker MM. (2018), The Effect of Materialistic Value-Orientation on Religiosity in Bangladesh: An Empirical Investigation. Religions. 9(6):1-14.
  18. Muris P, Merckelbach H, Otgaar H, Meijer E. (2017), The malevolent side of human nature: A meta-analysis and critical review of the literature on the Dark Triad (narcissism, Machiavellianism, and psychopathy), Perspectives on Psychological Science. 12, 183–204.
  19. Pace S. (2013), Does Religion Affect the Materialism of Consumers? An Empirical Investigation of Buddhist Ethics and the Resistance of the Self. Journal of Business Ethics. 112: 25–46
  20. Veselka L, Giammarco EA, Vernon PH. (2014), The Dark Triad and the seven deadly sins. Personality and Individual Differences.
  21. Vogel EA, Rose JP, Okdie BM, Eckles k, Franz B. (2015), Who compares and despairs? The effect of social comparison orientation on social media use and its outcomes. Personality and Individual Differences. 86, 249-256.
  22. Watson DC. (2014), Materialism: Profiles of agreeableness and neuroticism. Personality and Individual Differences. 56, 197-200.
  23. White JB, Langer EL, Yariv L, Welch JC. (2006), Frequent Social Comparisons and Destructive Emotions and Behaviors: The Dark Side of Social Comparisons. Journal of Adult Development. 13(1): 36-44.
  24. Wilson EK. (2014), Theorizing Religion as Politics in Postsecular International Relations. Politics, Religion & Ideology. 15, 347–65.
  25. Yang Z, Fu X, Yu, X, Ly Y. (2018), Longitudinal relations between adolescents' materialism and prosocial behavior toward family, friends, and strangers. Journal of Adolescence. 62, 162–170.