نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 پژوهشکده اخلاق و معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 مرکز تحقیقات زن و خانواده، قم، ایران

10.30471/psy.2021.5693.1607

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی ساختاری مرکزیت‌بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن بود. ابتدا با رویکردی کیفی، در قسمت جمع‌آوری متون و رسیدن به متون برگزیده از روش حوزه‌های معنایی و در قسمت تحلیل متون، از روش تحلیل محتوای کیفی سیه و شانون (2005) به شیوه تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد. بدین منظور سه مرحله کدگذاری انجام و 526 کد در مرحله کدگذاری باز، 74 کد محوری در مرحله اول، 15 کد محوری در مرحله دوم، 3 کد انتخابی به عنوان مقوله عمده و 1 مقوله هسته مرکزی شناسایی؛ و مدل مفهومی سازه مرکزیت‌بخشی نابهنجار به خود ترسیم شد. سپس در رویکردی کمی، با به کارگیری روش ارزیابی نظرات کارشناسان، شاخص روایی محتوایی مدل از 11 متخصص به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی سنجیده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سازه مرکزیت‌بخشی نابهنجار به خود دارای 4 مولفه (خودرضایتی، خودبرتری، خودنمایشی و خودفزونی)، 36 نشانه، 6 شرط علی (عدم شناخت خود یا جایگاه آن، عدم شناخت خداوند یا جایگاه او، خودودست‌داری‌ذاتی، خودکم‌بینی، علاقه ذاتی به دیده شدن، بی‌نهایت‌طلبی‌ذاتی) و 11 پیامد میباشد. این یافته‌ها بستر مناسبی برای تدوین پرسشنامه این سازه و طراحی مداخله درمانی و بسته آموزشی آن فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Content Conceptual Model Abnormal Self-Centralization on the Islamic Sources

نویسندگان [English]

  • mojtaba hafezi 1
  • hamid rafieihonar 2
  • abbas ayenehchi 3

1 Faculty of Psychology,hawzah and University Research Institute, Qom, Iran

2 Islamic Sciences and Culture Academy

3 Women and Family Research Center, Qom, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to develop a structural conceptual model of abnormal self-centeredness in Islamic sources and to examine its validity. First, with a qualitative approach, in the section of collecting texts and reaching selected texts, the method of semantic domains and in the section of text analysis, the method of qualitative content analysis of Siah and Shannon (2005) were used as the method of contractual content analysis. For this purpose, three coding steps were performed and 526 codes were identified in the open coding stage, 74 pivot codes in the first stage, 15 pivot codes in the second stage, 3 selected codes as the main category and 1 central core category; And the conceptual model of the abnormal centralization structure was drawn. Then, in a quantitative approach, using the method of evaluating the opinions of experts, the content validity index of the model from 11 experts was measured by purposive sampling. Findings showed that the structure of abnormal centralization has 4 components (self-satisfaction, self-superiority, self-expression and self-exaggeration), 36 signs, 6 causal conditions (not knowing self or its place, not knowing God or His place, intrinsic self-control, self-doubt, intrinsic interest To be seen is inherently infinite) and 11 consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Self"
  • "Self-centrism"
  • "Selfishness"
  • "Narcissism"
  • "Islamic Psychology"