نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 استادیار روان‌شناسی عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

نظام‎نامۀ اصول اخلاقی مشاورۀ ایالات متحدۀ آمریکا دارای بنیان‎های معرفت‎شناختی و پیش‎فرض‎های عقیدتی معینی است که سنجش و نقد آنها اهمیت بسزایی دارد. این نظام‎نامه (ACA)، یکی از شناخته‎شده‎ترین و پرداخته‎ترین نمونه‎ها در نوع خود است که الگوی بسیاری از دیگر موارد تدوین نظام‎نامه‎های اخلاقی این حوزه در دیگر کشورها بوده است. درنتیجه یافتن ساختار و مفروضات معرفتی‎ای که این نظام‎نامه را شکل داده است، در تشخیص گرایشِ اساسی دیگر نظام‎نامه‎ها و کاستی‎های آنها اهمیت بسزایی دارد. به‎ دیگر سخن پژوهش در روح کلیِ حاکم بر این نظام‎نامه و یافتن پیش‎زمینه‎های نظری و پیش‎انگاره‎های فرهنگی−‎نگرشی بر سازندۀ بستر کلیِ آن می‎تواند در جُستارهای معطوف به تدوین نظام‎نامه‎های اخلاقی دیگر کشورها، از جمله کشور خودمان و پرهیز از تکرار برخی خطاهای احتمالی آن در تحقق این مهم ضروری باشد. درنتیجه پرسش بنیادین پژوهش پیشِ‎رو چیستی اساس معرفتی و مفروضات فرهنگی و نگرشی مستتر در ACA است. می‎خواهیم ببینیم که کُدهای اخلاقی این نظام‎نامه از چه زمینۀ فرهنگی و عقیدتی‎ای صادر شده و این امر آن را دچار چه نواقصی کرده است؛ برای تحقق این مهم برخی رئوس توصیه‎های اخلاقی آن را با استناد به این فرض که امر روان‎شناختی از امر دینی و امر اخلاقی متمایز نیست و نوعی وحدت درونی میان آنها وجود دارد، مورد واکاوی قرار می‎دهیم. خواهیم دید که بنیاد معرفت‎شناختیِ این نظام‎نامه بر برخی مفروضات و برداشت‎های لیبرالیسم غربی از چیستی انسان، انکار یا اغماض در برابر وجهِ معنوی و فرامادی انسان و نیز فردگرایی در روشِ شناخت استوار است. بدین‌منظور نخست نقدی پایه‎ای در مورد بنیان‎های معرفت‎شناختی و روش‎شناختی این نظام‎نامه طرح می‎کنیم و سپس در این سنجش انتقادی به عناصرِ ساختاریِ آن می‎پردازیم.

تازه های تحقیق

1. ‏‫امامی‎راد، احمد و علی‎نقی فقیهی (1389)، «مقایسۀ مسائل اخلاقیِ رازداری، تقوا و دوری از شهوت‎پرستی در مشاورۀ اسلامی و نظام‎نامۀ اخلاقی انجمن مشاورۀ آمریکا (ACA)»، روانشناسی و دین، س3، ش4، ص33−60.

2. حسینیان، سیمین (1385)، اخلاق در مشاوره و روانشناسیمبانی و اصول، چ1، تهران: نشر کمالِ تربیت.

3. فروید، زیگموند (1387)، اصول روانکاویِ بالینی، ترجمۀ سعید شجاع شفتی، چ4، تهران: انتشاراتِ ققنوس.

4. کِلِرو، ژان−‎پیِر (1385)، واژگان لکان، ترجمۀ کرامت مولّلی، تهران: نشر نی.

5. نوابی‎نژاد، شکوه (1387)، اصول اخلاقی و ارزشهای فرهنگی در مشاوره، تهران: نشر مهدی رضایی.

6. American Counseling Association (2005), Code of Ethics and Standards of Practice, Alexandria, VA: ACA.

7. American Psychological Association (2010), Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, Washington DC: APA.

8. Bersoff, D. (1995), Ethical Conflicts in Psychology, Washington DC: American Psychological Association.

9. Blocher, D.H. (2000), Counseling: A Developmental Approach (4th ed), New York: Wiley.

10. Brydon-Miller, Mary; Laquire, Patricia; McIntyre, Alice (2004), Traveling Companions: Feminism,Teaching, and Action Research, USA: ABC-Books.

11. Herlihy, B., Corey, G. (1994), ACA Ethical Standard Casebook (5th ed). Alexandria, VA: American Counseling Association.

12. Pederson, P. (1989), “Developing Multicultural Guidelines for Psychology”, International Journal of Psychology, 24(5), 643-652.

13. _________ (1995), “Culture-Centered Ethical Guidelines for Counselors”, Handbook of Multicultural Counseling, 34-50

14. _________ (1997), Culture-Centered Counseling Interventions: Striving for Accuracy, London: Sage.

15. Pettifor, Jean L. (2001), “Are Professional Codes of Ethics Relevant for Multicultural Counseling?”, Canadian Journal of Counseling, Vol. 35:1, 26-35.

16. Sinclair, C., Pettifor, J. (1999), Proposed Changes to the Canadian Code of Ethics for Psychologists, Paper presented at the annual meeting of the Canadian Psychological Association, Halifax, Nova Scotia.

17. Welfel, E.R. (1992), “Psychologists as Ethics Educators: Success, Failures, and Unanswered Questions”, Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 23, 182-189.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of Methodological and Cognitive Fundamentals of the United States of America Code of Ethics for Counseling

نویسندگان [English]

  • seyyed ali sadr al-hefazi 1
  • masoud azarbayejani 2

1 Research Institute of Hawzah and University

2 Research Institute of Hawzah and University

چکیده [English]

The United States of America Code of Ethics for Counseling (ACA) has specific epistemological fundamentals and ideological assumptions that the assessment and analysis of it is very important. ACA is one of the most famous codes which is a model for many other codes of ethics in other countries; thus, it is very significant to discover its structure and epistemological themes in order to identify the main tendency of other codes and their shortages. In other words, searching the general soul of this Code and finding its theoretical background and cultural-attitudinal assumptions can be useful to formulate other countries' codes of ethics, including our own country, and avoid repeating some possible mistakes. As a result, the main question is as follows: what are the epistemological basis and cultural-attitudinal assumptions of ACA? This study tries to identify the cultural and ideological background of this Code and its shortages. Given that a psychological issue is not apart from a religious and ethical issue and there is an internal unity in them, some of the key ethical recommendations are studied. The epistemological foundation of this Code is based on some assumptions and understandings of Western liberalism about human's nature, denial or neglect of human's spiritual and transcendental dimension, as well as individualism in the method of cognition. Therefore, while a core criticism is presented about the epistemological and methodological foundations of this Code, its structural elements are mentioned.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the United States of America Code of Ethics for Counseling (ACA/APA)
  • counselor
  • client
  • Ethics
  • culture
  • secretiveness
  • Piety
1. امامی‎راد، احمد و علی‎نقی فقیهی (1389)، «مقایسۀ مسائل اخلاقیِ رازداری، تقوا و دوری از شهوت‎پرستی در مشاورۀ اسلامی و نظام‎نامۀ اخلاقی انجمن مشاورۀ آمریکا (ACA)»، روانشناسی و دین، س3، ش4، ص33−60.
2. حسینیان، سیمین (1385)، اخلاق در مشاوره و روانشناسیمبانی و اصول، چ1، تهران: نشر کمالِ تربیت.
3. فروید، زیگموند (1387)، اصول روانکاویِ بالینی، ترجمۀ سعید شجاع شفتی، چ4، تهران: انتشاراتِ ققنوس.
4. کِلِرو، ژان−‎پیِر (1385)، واژگان لکان، ترجمۀ کرامت مولّلی، تهران: نشر نی.
5. نوابی‎نژاد، شکوه (1387)، اصول اخلاقی و ارزشهای فرهنگی در مشاوره، تهران: نشر مهدی رضایی.
6. American Counseling Association (2005), Code of Ethics and Standards of Practice, Alexandria, VA: ACA.
7. American Psychological Association (2010), Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, Washington DC: APA.
8. Bersoff, D. (1995), Ethical Conflicts in Psychology, Washington DC: American Psychological Association.
9. Blocher, D.H. (2000), Counseling: A Developmental Approach (4th ed), New York: Wiley.
10. Brydon-Miller, Mary; Laquire, Patricia; McIntyre, Alice (2004), Traveling Companions: Feminism,Teaching, and Action Research, USA: ABC-Books.
11. Herlihy, B., Corey, G. (1994), ACA Ethical Standard Casebook (5th ed). Alexandria, VA: American Counseling Association.
12. Pederson, P. (1989), “Developing Multicultural Guidelines for Psychology”, International Journal of Psychology, 24(5), 643-652.
13. _________ (1995), “Culture-Centered Ethical Guidelines for Counselors”, Handbook of Multicultural Counseling, 34-50
14. _________ (1997), Culture-Centered Counseling Interventions: Striving for Accuracy, London: Sage.
15. Pettifor, Jean L. (2001), “Are Professional Codes of Ethics Relevant for Multicultural Counseling?”, Canadian Journal of Counseling, Vol. 35:1, 26-35.
16. Sinclair, C., Pettifor, J. (1999), Proposed Changes to the Canadian Code of Ethics for Psychologists, Paper presented at the annual meeting of the Canadian Psychological Association, Halifax, Nova Scotia.
17. Welfel, E.R. (1992), “Psychologists as Ethics Educators: Success, Failures, and Unanswered Questions”, Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 23, 182-189.