نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گرگان، ایران.

4 بخش مداخلات معنوی مرکز خدمات روان‌شناختی باران، گرگان، ایران.

10.30471/psy.2021.7782.1872

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه نگرش به خداوند، نگرش به خود و نگرش به دیگران، در مبتلایان به اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی بود. پژوهش حاضر به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی، دوقطبی و افسردگی بستری در محدوده زمانی بهار و تابستان 1396 بیمارستان 5 آذر گرگان بودند. از جامعه مذکور تعداد 15 نفر از هر گروه، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با در نظر گرفتن سن، تاهل و جنسیت همتا شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیست اطلاعات دموگرافیک و فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس متغیرهای تحقیق بود. مصاحبه‌ها تا رسیدن به غنای مورد نظر و اشباع داده ادامه یافت. نتایج نشان داد افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نسبت به مبتلایان افسردگی و اسکیزوفرنی از نگرش بهتری نسبت به خداوند برخوردار بودند و افراد مبتلا به افسردگی نیز نسبت به مبتلایان اسکیزوفرنی از نگرش بهتری نسبت به خداوند برخوردار بودند. افراد مبتلا به افسردگی نسبت به مبتلایان به اسکیزوفرنی و دوقطبی، از نگرش بهتری نسبت به خود و دیگران برخوردار بودند و افراد مبتلا به دوقطبی نسبت مبتلایان اسکیزوفرنی نیز از نگرش بهتری نسبت خود و دیگران برخوردار بودند. نتایج گویای وجود بخش‌های سالم این مبتلایان در نگرش نسبت به خداوند، خود و دیگران است، که ارتباط و اتحاد درمانی با این بخش‌های سالم و توانمندی‌های درونی می‌تواند هزینه-فایده درمان را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude toward God, self and others in schizophrenic, bipolar and depressed patients: A qualitative and comparative study

نویسندگان [English]

  • mohammadzaman kamkar 1
  • mohammadmehdi shamsaee 2
  • atiye golbinimofrad 3
  • ruhollah baratian 4

1 Department of psychiatry, Golestan research center of psychiatry, Golestan university of medical sciences, Gorgan, Iran.

2 Ph.D., Department of Psychology, Electronics Branch, Islamic Azad University, Iran. Spiritual Health Research center, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran

3 Master of Clinical Psychology, Gorgan, Iran.

4 Baran Psychological Services Center Spiritual Interventions,Gorgan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare comparative attitudes toward God, attitudes toward self and attitudes toward others in patients with schizophrenia, bipolar disorder and depression. The present study was conducted qualitatively. The statistical population was patients diagnosed with schizophrenia, bipolar disorder and depression hospitalized in the spring and summer period of 2018 Azar 5 hospitals in Gorgan. From the mentioned population, 15 people from each group were selected by available sampling method and matched by considering age, marriage and gender. The research tools included a checklist of demographic information and a semi-structured interview form based on the research variables, the validity of which was reviewed and confirmed by supervisors and consultants. The results showed that people with bipolar disorder had a better attitude toward God than people with depression and schizophrenia and people with depression had a better attitude toward God than people with schizophrenia. The results indicate the existence of healthy parts of these patients in the attitude towards God, self and others, that communication and therapeutic alliance with these healthy parts and inner capabilities can improve the cost-benefit of treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • injury
  • treatment
  • health
  • Attitude
  • disorder