نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضوهیات علمی حوزه و دانشگاه

10.30471/psy.2021.7968.1894

چکیده

«نگرش» طرز برداشت هر فرد از پدیده خاص یا موضوع خاصی است و درنتیجه نگرش شغلی نوع احساس فرد نسبت به شغل خاص می‌باشد؛ در این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر نگرش بر رفتارهای (بهنجار و نابهنجار) در مراکز آموزشی و تربیتی با رویکردی اسلامی و در پاسخ به چگونگی این تأثیر با روشی توصیفی−تحلیلی مطالعه شده است؛ برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی بهره‌گیری شده و تحلیل یافته‌ها با روش «تحلیل محتوا ناظر به تحلیل اجتهادی» انجام پذیرفته است؛ نتایج بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که:
1. نگرش‌های اصلی دربرگیرنده نگرش‌های ایمانی، کفری و منافقانه می‌باشد که به‌عنوان یک سیستم دارای عناصر درون‌دادی (عنصر شناختی)، فرایندی(عنصر عاطفی) و برون‌دادی (عنصر رفتاری) است؛
2. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هنگامی که در یک مؤسسه آموزشی و تربیتی به موضوعی توجه می‌کنیم و نسبت به آن شناخت می‌یابیم؛ مؤلفه اول شناختی، یعنی ایمانی حاصل شده و زمانی که در ارتباط با شناخت خود، سوگیری و جهت‌گیری عاطفی می‌کنیم، مؤلفه قلبی ظاهر می‌شود و درنهایت براساس شناخت و جهت‌گیری عاطفی، کیفیت رفتار علمی، آموزشی و تربیتی خود را تعیین می‌کنیم؛
3. دستاورد دیگر در ارتباط تنگاتنگ مؤلفه‌های نگرش با رفتار بهنجار و یا نابهنجار کارکنان آموزشی و علمی است؛
4. در یک نتیجه کلی می‌توان ادعا کرد که نگرش‌های کارکنان علمی در مؤسسات آموزشی بر رفتارهای بهنجار و نابهنجار تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of attitude on the behavior of scientific and staff members in educational institutions

نویسندگان [English]

  • aboutaleb khedmaty 1
  • abbas shafiee 2

1 faculty member of university and seminary institute

2 Scientific memberships of the seminary and the university

چکیده [English]

"Attitude" is the way a person perceives a particular phenomenon or subject, and of course the job attitude is the type of feeling a person has about a particular job; In this study, in order to investigate the effect of attitude on behaviors (normal and abnormal) in educational centers with an Islamic approach and in response to how this effect has been studied with a descriptive-analytical method; To collect information, library and documentary methods have been used and notes have been taken and the analysis of findings has been done with the method of "content analysis related to ijtihad analysis"; The results of studies in this study show that: 1. The main attitudes include beliefs of faith, blasphemy and hypocrisy, which as a system has input elements (cognitive element), process (emotional element) and output (behavioral element);
2. The results of research show that when we pay attention to a subject in an educational institution and gain knowledge about it, the first cognitive component, namely faith, is achieved, and when it is biased and emotionally oriented in relation to its cognition. The cardiac component appears and finally we determine the quality of our scientific, educational and training behavior based on cognition and emotional orientation.
3. Another achievement is the close relationship between the components of attitude and the normal or abnormal behavior of educational and scientific staff;
4. In a general conclusion, it can be claimed that the attitudes of academic staff in educational institutions affect normal and abnormal behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • normal and abnormal behaviors
  • educational institutions
  • cognitive element
* قرآن کریم.
1. اخوان قالیباف و شهناز نایب‌زاده (1396)، «بررسی تأثیر خودکارآمدی و نگرش کارکنان بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی آنان»، فصلنامه مدیریت کسب و کار، دوره 9، ش33، ص113−133.
2. ایمان، محمدتقی (1388)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. تابلی، حمید و علی فارسی علی‌آباد (1394)، نگرش حرفه‌ای در رفتار سازمانی، کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
4. جمعی از مؤلفان (1382)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
5. حسن‌پور، اکبر؛ غلامرضا معمارزاده و مونا انبارلوی (1392)، «رابطه تأثیر و تأثری نگرش‎های شغلی و ارتباط آنها با عملکرد کارکنان»، مدیریت توسعه و تحول، ش12، ص21−28.
6. حکیمی، محمدرضا (1409ق)، الحیاة، ج1، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
7. رابینز، استیفن و جاج تیموتی (1389)، رفتار سازمانی، ترجمه مهدی زارع، تهران: نص.
8. سالاری‌فر، محمدرضا و دیگران (1393)، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه دانشگاه.
9. سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (1376)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
10. شفیعی، عباس (1395)، درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح تحلیل فردی)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
11. شفیعی، عباس (1397)، رهبری و تحول سازمانی در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
12. علی‌پور، مهدی و حمیدرضا حسنی (1389)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
13. قاسمی، نیما (1387)، «تبیین علمی و تبیین دینی−اسطوره‌ای»، تهران: مجله ذهن، ش34−35، ص35−54.
14. مجلسى، محمدباقر(1405ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
15. منفرد، محمود و علیرضا خوراکیان (1393)، «تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی»، مطالعات رفتار سازمانی، س3، ش3 (پیاپی 10)، پاییز، ص1−17.
16. نیومن ویلیام لاورنس (1390)، روش‌های پژوهش اجتماعی: رویکرد کمّی و کیفی، ابوالحسن فقیهی، عسل آغاز، تهران: ترمه.
17. Griff Bovee, Cortland & Others (1993), Management, New york: Mcgrow-Hill.