نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 پژوهشگاه

10.30471/psy.2022.7923.1887

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر مداخله چند بعدی معنوی برکورتیزول بزاقی، ادراک بیماری و آشفتگی‌های روانشناختی بیماران جراحی بای-پس عروق کرونری بود. مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون با پیگیری یک ماهه و سه ماهه بود. جامعة آماری این پژوهش شامل بیمارانی‌اند که جراحی پیوند عروق کرونر داشتند و به مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران مراجعه کردند. 30 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامۀ 21DASS-، کیت کورتیزول بزاقی و ادراک بیماری IPQ-R بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه‌ای در معرض متغیر مستقل (مداخله چند بعدی معنوی) قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و نرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میانگین مقیاس‌های پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، ادراک بیماری (168/211F=، 001/0>p)، کورتیزول بزاقی (436/89F=، 001/0>p)، استرس (196/251 F=،001/0>p)، اضطراب (896/209F=، 001/0>p) و افسردگی (042/143F=، 001/0> p) تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و گروه کنترل وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش می‌توان ادعا کرد که مداخله چند بعدی معنوی برکورتیزول بزاقی، ادراک بیماری و آشفتگی‌های روانشناختی بیماران مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of multidimensional spiritual intervention on salivary cortisol, psychological disorders and disease perception after vascular bypass surgery

نویسنده [English]

  • masud janbozorgi 2

2 ** Professor, PhD in Psychology, Research Institute and University, Qom, Iran Psychjan@gmail.com

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of multidimensional spiritual intervention on salivary cortisol. Perception of the disease and psychological disturbances of patients with coronary artery bypass graft surgery. The study was a quasi-experimental study with a control group and a pre-test-post-test design with one-month and three-month follow-up. The statistical population of this study includes patients who had coronary artery bypass graft surgery and referred to the Rehabilitation Center of Tehran Heart Hospital. Thirty subjects were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The instruments of this study were the 21DASS-questionnaire, salivary cortisol kit and IPQ-R disease perception. The experimental group was exposed to the independent variable (multidimensional spiritual intervention) in 10 sessions of 90 minutes. Multivariate analysis of covariance and SPSS software were used to analyze the data. The results show that between the mean scales of pre-test, post-test and follow-up, disease perception (F = 211,168, p <0.001), salivary cortisol (F = 89.43, <0.001) p), stress (F = 251.191, p <0.001), anxiety (F = 209.896, p <0.001) and depression (F = 143.04, p <0.001) significant difference between There is an experimental group and a control group. Therefore, according to the results of the study, it can be claimed that multidimensional spiritual intervention of salivary bercortisol, disease perception and psychological disorders of patients have been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional spiritual therapy
  • Perception of illness
  • Emotional disturbances