نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر

2 استادیار گروه روان شناسی موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره

3 عضو هیات علمی موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.30471/psy.2022.8338.1954

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت مسجد بر اساس منابع اسلامی انجام شد. بر این اساس، روش پژوهش، روش تحلیل محتوا و روش پیماشی بود که 50 نفر از ائمه جماعت موفق به صورت تصادفی با روش خوشه‌ای انتخاب شدند. برای بررسی روایی محتوا، مؤلفه‌های و گویه‌های پرسشنامه از نظر 6 نفر از کارشناسان متخصص در نماز و تیلیغ و کارشناسان روان‌شناسی استفاد شد که محاسبه ضریب کندال نشان‌دهنده میزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت ‌‌گویه‌ها با مستندات اسلامی و نحوه دلالت آنها است. جهت محاسبه روایی این پرس‌شنامه، همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه شد و گویه‌هایی تأیید شد که همبستگی بالایی 3/0 با نمره کل دارند. همچنین برای بررسی اعتبار پرسش‌نامه، ضریب آلفای کرونباخ 83/0 و همبستگی بین دو نیمه پرسشنامه محاسبه شد؛ که نتایج نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of the initial questionnaire for the success of the Imam based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • mojtaba ghafari 1
  • Rahim Mirerdikundi 2
  • Mohammad Reza Ahmadi 3

1 Scientific membership of the Department of Education

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini Educational and Research Institute

3 Faculty member of Imam Khomeini Educational and Research Institute

چکیده [English]

Abstract
This study aimed to develop a preliminary questionnaire for the success of the Congregational Imam of the mosque based on Islamic sources. So, the research method was content analysis and survey method so that 50 successful imams were randomly selected by cluster sampling method. To evaluate the validity of the content, components, and items of the questionnaire the views of six experts in psychology and prayer were taken. The result of Kendall coefficient indicates the agreement degree of experts on items with Islamic data and the way of their implies. To evaluate the validity of this questionnaire, the correlation of each item with the total score was calculated and items with a high correlation of 0.3 with the total score were confirmed. Also, to check the validity of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient 0.83 and the correlation between the two sides of the questionnaire was calculated; the results show the high reliability of the questionnaire.
Keywords: Questionnaire, Credibility, Validity, Success, Imam, Mosque

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questionnaire
  • Credibility
  • validity
  • Imam