نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

ارکان اصلی شکل‌دهی به هویت اجتماعی و تمایزات یک جامعه عبارتند از: باورها (جهان‌بینی)، ارزش‌ها (ایدئولوژی) و سبک زندگی (نظام ترجیحات رفتاری) آنان. الگوی همسرداری از دیدگاه اهل‌بیت(ع)، به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق سبک زندگی، هدف پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک همسرداری اهل‌بیت(ع) نکات زیر مورد توجه بوده است: 1) هماهنگی با اهداف خلقت انسان؛ 2) رشد معنوی و مادی؛ 3) جامعیت ابعاد زندگی؛ 4) رفتار متناسب با توانمندی‌های افراد؛ 5) تفاوت‌های روان‌شناختی زن و مرد؛ 6) نیازهای مادی و معنوی افراد؛ 7) التزام به اخلاق و حقوق در خانواده؛ 8) نیازهای جنسی و عاطفی؛ 9) تفریح و شادی و لذت‌های حلال؛ 10) توصیه‌های مؤکد به مدارا، گذشت، احسان، خوش‌زبانی، صرفه‌جویی، رازداری، ادب و... .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ahl al-Bayt's Life Style in Wife Restraint

نویسنده [English]

  • Ali Ahmad Panahi

Assistant Professor of Research Institute of Hawzah & University

چکیده [English]

The main principles of forming the social identity and the distinctions of a society are beliefs (worldview), values (ideology), and life style (the system of behavioral preferences). The aim of the study was wife restraint pattern from the Ahl al-Bayt's view as one of the most important aspects of life style. This study is a qualitative research and employed a descriptive-analytical methodology. The study results showed that there are some points in the Ahl al-Bayt's wife restraint style: 1. Coordination with the purposes of human being's creation; 2. Physical and spiritual growth; 3. Comprehensiveness of life aspects; 4. Behaving in accordance with the individuals' capabilities; 5. Psychological differences between men and women; 6. The individuals' physical and spiritual needs; 7. Obligation to observe morality and rights in family; 8. Sexual and emotional needs; 9. Fun, happiness, and Halal pleasure; 10. Frequent recommendations on tolerating, forgiving, helping, being eloquent, saving, being confidant, being polite, and so on

کلیدواژه‌ها [English]

  • life style
  • wife restraint
  • Ahl al-Bayt
  • psychological differences
  • Needs
  • satisfaction
  • happiness
  • physical and spiritual growth