رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سطح تحول روانی _ معنوی، احساس تنهایی و اضطراب وجودی دانشجویان است. بدین منظور 341 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه‌های قم به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و تمامی شرکت‌کنندگان با سه آزمون «تحول روانی _ معنوی»، «اضطراب وجودی» و «مقیاس احساس تنهایی» مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین «تحول روانی _ معنوی» و «اضطراب وجودی» رابطه معکوس وجود دارد (487/0_=r) (01/0P<)؛ همچنین، میان «اضطراب وجودی» با «احساس تنهایی» و تمام زیرمقیاس‌های آن نیز در سطح (01/0P<) همبستگی مثبت معناداری درحد متوسط وجود دارد و علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که سطح «تحول روانی _ معنوی» و «احساس تنهایی» می‌توانند «اضطراب وجودی» را به‌طور معناداری پیش‌بینی کنند (5/32=2R). بنابراین، به نظر می‌رسد افزایش سطح «تحول روانی _ معنوی» یک عامل کلیدی در کاهش «اضطراب وجودی»، «احساس تنهایی» و درنتیجه ارتقای سلامت روان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Psycho-Spiritual Development Level and Loneliness with Existential Anxiety among the Students

نویسندگان [English]

  • Zahra Deljou 1
  • Masoud Janbozorgi 2
  • Saeideh Bazazian 3
  • Elham Mousavi 4
1 Master Student of Guidance and Counseling, Islamic Azad University, Abhar Branch
2 Associate Professor of Research Institute of Hawzah & University
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Abhar Branch
4 Master Student of Psychology, Payam Nour University of Tehran
چکیده [English]

 
This study aims to investigate the relationship of psycho-spiritual development level and loneliness with existential anxiety among the students. So with the help of multistage sampling, 341 girl students studying for bachelor's degree in Qom University were selected. All the selected students were tested with three tests of psycho-spiritual development, existential anxiety, and loneliness scale. The findings show that there is an inverse relationship between psycho-spiritual development and existential anxiety (r=-0.487) (P<0.01). In addition, there is a moderate meaningful positive correlation (P<0.01) between existential anxiety and loneliness and all its subscales. Also the results show that both psycho-spiritual development level and loneliness can significantly foresee existential anxiety (R2=32.5). It is expected that increasing psycho-spiritual development level is a key factor in decreasing existential anxiety and loneliness followed by improving mental health. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • psycho-spiritual development
  • loneliness
  • existential anxiety
  • mental health