نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح خارج حوزه علمیه و کارشناس ارشد روان‌شناسی

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد، با کارامدی خانواده فعلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان معلم مدارس شهر نورآباد لرستان است. نمونه پژوهش 205 نفر است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه 79سؤالی کارامدی خانواده، ساخته‌شده براساس آموزه‌های اسلامی است و پرسشنامه 36سؤالی ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش کمّی از نوع همبستگی است. داده‌ها براساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده فعلی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین، بین ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با همه مؤلفه‌های ده‌گانۀ کارامدی خانواده فعلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته دیگر اینکه، ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد می‌تواند حدود 10 درصد از واریانس عملکرد خانواده فعلی را تبیین می‌کند. یافته‌های پژوهش، براساس الگوی پدرمحوری دموکراتیک تبیین می‌شود و همسو با الگوی ساختار قدرت براساس آموزه‌های اسلامی و بسیاری از پژوهش‌های داخلی و خارجی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Structure of Patriarchal Authority in the Individual's Family of Origin and the Efficiency of Family

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zareei Toupkhaneh 1
  • Masoud Janbozorgi 2
  • Mohammad Reza Ahmadi 3

1 Graduated of Advanced Level in Hawzah and Master of Psychology

2 Associate Professor of Research Institute of Hawzah & University

3 Assistant Professor of Imam Khomeini Institute

چکیده [English]

This study aims to investigate the relationship between the structure of patriarchal authority in the individual's family of origin and the current efficiency of family. The research methodology is quantitative-correlational. The population consists of all female school teachers in the city of Nourabad in Lorestan province that 205 teachers were selected with the help of cluster sampling. An efficiency of family questionnaire with 79 questions and a questionnaire on the structure of authority in the family with 36 questions were applied in the study. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression. The results showed that there is a meaningful positive relationship between the structure of patriarchal authority in the family of origin and the current efficiency of family. Also, there is a meaningful positive relationship between the structure of patriarchal authority in the family of origin and all ten components of current efficiency of family. The structure of patriarchal authority in the family of origin explains nearly 10% of the variance of current efficiency of family. Based on the patterns of democratic patriarchy and structure of authority according to Islamic teachings and many internal and external studies, the research findings are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure of authority
  • family of origin
  • patriarchy
  • efficiency of family
  • Islamic family