بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین «میزان دین­داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان» بود که به روش پیمایشی در شهر اهواز اجرا شد. بدین منظور از بین دانش‌آموزان دبیرستانی و والدین آنها، نمونه 384 نفری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش نمونه‌گیری خوشه­ای انتخاب گردید. ابزار تحقیق عبارت بود از «مقیاس‌ کودک‌آزاری و ضربه (CTQ) برنستاین و همکاران (1995 )» و «مقیاس گلاک و استارک با اقتباس از سراج‌زاده (1377)». نتایج تحقیق حاکی از معنی‌دار بودن رابطه بین متغیر میزان دین­داری والدین با خشونت والدین آنها نسبت به کودکان می‌باشد. همچنین مشخص ­شد که بین «بعد اعتقادی و عاطفی دین­داری» با «خشونت والدین نسبت به فرزندان» همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد؛ ولی بین «بعد مناسکی و پیامدی دین­داری» با «خشونت والدین به فرزندان» همبستگی معنی‌دار وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relation between "Parents' level of religiosity" and "their violent behavior towards their children"

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ya'qoubi Doust 1
  • Halimeh Enayat 2
چکیده [English]

 
This study aimed at investigating the relation between "parents' level of religiosity" and "their violent behavior towards their children" which was conducted in Shiraz applying measurement approach. To conduct this research, 384 members were chosen among high school students and their parents applying Kokran formula cluster sampling. The mediums of research were "The Measure of Childhood Trauma Questionnaire (CTQ, (Bernstein, 1995)" and "The Measure of Gelak and Stark taken from Seraj Zadeh, 1377". The result clearly proved a remarkable relationship between parents' level of religiosity and their violent behavior towards children. It was also proved that there is noteworthy negative correlation between "belief and emotional aspect of religiosity" and "parents' violent behavior towards children", but there is no relation between "ritualistic and consequential aspect of religiosity" and " parents' violent behavior towards children".

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence at home
  • level of religiosity
  • parents
  • The Measure of Gelak and Stark
  • psychology of family