نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر «آموزش معنویت» بر «سازگاری زناشویی زوجین» مراجعه‌ کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش، شبه‌تجربی بوده بدین منظور30 زوج مراجعه ‌کننده به مراکز مشاوره به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار داده شدند (یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش)؛ به گروه آزمایش آموزش معنویت توسط محقق داده شد. ابزار پژوهش در این تحقیق «پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر» می‌باشد. تجزیه تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. مقایسه میانگین نمرات پس آزمون سازگاری زناشویی در گروه‌های مورد مطالعه و تحلیل کو‌واریانس نمرات آزمون سازگاری زناشویی نشان داد، بین گروه آزمایش و گروه کنترل در تمامی خرده‌مقیاس‌ها، تفاوت معنا‌داری وجود دارد. و معلوم شد که «سازگاری زناشویی» بر اثر «آموزش معنویت» افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of "teaching spirituality" on the "couples' Marital Adjustment "

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Arab Bafrani 1
  • Mohammad Baqer Kajbaf 2
  • Ahmad Abedi 3

چکیده [English]

 
The purpose of the present study was to investigate the effect of "teaching spirituality" on the "couples' marital adjustment" among the ones referring to consulting centers in Isfahan. The research was conducted applying quasi-experimental method. To accomplish this goal, 30 couples referring to consulting centers were voluntarily selected and were randomly divided into two groups (control and experiment groups). Experiment group was taught spirituality by the researcher. The medium of research was "Marital Adjustment Questionnaire (Spinner) ". The data was analyzed descriptively and deductively. Comparison between the results of the post – test of groups under investigation and covarianceanalysis of test results revealed that there is remarkable difference between control and experiment groups in all sub-criteria. Furthermore, it was proved that "teaching spirituality" raises "marital adjustment".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Adjustment
  • couples
  • spirituality
  • family psychology