نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش، بررسی میزان تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «شاخص‌های سلامت عمومی درخانواده‌های داغدیده» بود. این پژوهش، نیمه‌تجربی با استفاده از گروه‌کنترل وطرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پی‌گیری بود. نمونه تحقیق 16خانواده داغدیده بودند که به‌شیوه نمونه‌گیری هدفمند، از بین خانواده‌های‌مراجعه‌کننده به‌مراکزدرمانی ومشاوره شهرستان فلاورجان‌درسال1390، انتخاب وبه‌طور تصادفی دردوگروه آزمایش و کنترل (هرگروه 8 خانواده) جایگزین شدند. گروه آزمایش در8 جلسة سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی شرکت نمودند. هردوگروه، پرسشنامة سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) را در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پی‌گیری تکمیل نمودند. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل ‌کوواریانس‌‌ چندمتغیره‌ مورد بررسی ‌قرارگرفت. نتایج‌ نشان ‌داد که‌ در پس‌آزمون ‌و پی‌گیری، بین میانگین نمرات ‌مؤلفه‌های سلامت ‌عمومی در دوگروه ‌آزمایش و کنترل،‌ تفاوت‌معنی‌داری وجوددارد(0005/0>p). یافته‌های این‌پژوهش، اثربخشی‌سوگ‌درمانی شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی، بر سلامت‌عمومی داغدیدگان را تأیید نموده و می‌تواند به عنوان برنامه درمانی برای خانواده‌های داغدیده مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of "behavioral – cognitive bereavement care in Islamic view" on "general health of the bereaved family"

نویسندگان [English]

  • Marzieh Sharifi 1
  • Seyed Ahmad Ahmadi 2
  • Maryam Fatehi Zadeh 3

چکیده [English]

 
The present study aimed at investigating the impact of behavioral – cognitive bereavement care in Islamic view on general health of the bereaved families. This was a quasi – experimental research which was conducted using control group plus pre – test, post – test and the follow ups. The population included 16 bereaved families that were purposefully chosen among the families referring to consulting centers in Felavarjan in 1390. The families were then randomly divided into two control and experiment groups (each group consisted of 8 families). Experiment group participated in 8 sessions of behavioral – cognitive bereavement care based on Islamic view. Both groups were required to fill out the general health questionnaire (Goldberg, 1972) in pre – test, post – test, and the follow ups. Research data was analyzed applying multi – variable co- variance analysis. The outcome proved a noteworthy difference between the average results of general health items in control and experiment groups (p<0/0005). The findings of the research confirmed the efficacy of behavioral – cognitive bereavement care in Islamic view on general health of the bereaved families and proved that such a remedy could be applied to these families as remedial procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bereavement care
  • behavioral – cognitive remedy
  • Islamic psychology
  • general health
  • family psychology
  • bereavement