نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش، بررسی پایه نظری «نقش مدیریتی مرد» از دیدگاه اسلام بود. پرسش اساسی این پژوهش عبارت بود از: 1. نقش مدیریتی خانواده به عهده کیست؟؛ 2. جایگاه هر کدام از مرد و زن در رابطه با این نقش کجاست؟. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی است، به این منظور پس از شناسایی و استخراج مفاهیم و مستندات، از متون دینی، به تحلیل محتوای آنها پرداخته شد. نتایج نشان داد که نقش «مدیریت کلان» خانواده به عهده مرد و «مدیریت داخلی خانواده» به عهده زن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical principles of "managing role of man" in family with psychological approach

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmad Panahi 1
  • Mas'oud Azarbayejani 2

چکیده [English]

 
The purpose of the study was to delve into the theoretical principle of "managing role of man" in Islamic view point. The research questions were as follows:
1. Who bears the managing responsibility in the family?
2. What are man and woman's stances in accordance with that role?
The researcher adopted a descriptive – analytical procedure in this study. To fulfill research goal, the researcher, having identified and obtained the concepts and documents based on religious texts, analyzed the content. The results indicated that the role of "macro – management" in the family is played by man, while woman is in charge of the internal management of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family management
  • family psychology
  • Islamic family
  • man and woman psychology