ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی بود. بدین منظور پرسشنامه مقدماتی مربوط به تکالیف زوجین، از متون اسلامی استخراج و بر روی 198 زوج (198 زن و 198 شوهر) که به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین زوج‌های در دسترس شهر اصفهان انتخاب شده بود، اجرا گردید. پس از تحلیل عوامل، یک مقیاس46 ماده‌ای ویژه زنان، مشتمل بر پنج عامل به نام‌های «صمیمیت عاطفی‌ـ جنسی»، «مهارت‌های ارتباطیِ اسناد به همسر»، «پایبندی به فرامین دینی»، «مدیریت خانه» و «گذشت – فداکاری») و یک مقیاس کوتاه 43 ماده‌ای ویژه شوهران، مشتمل بر پنج عامل به نام‌های «صمیمیت عاطفی- جنسی»، «مهارت‌های ارتباطیِ اسناد به همسر»، «پایبندی به فرامین دینی– مشارکت»، «مسئولیت‌پذیری- سرپرستی» و «سبک‌های حل تعارض» استخراج شد. ضرایب همسانی درونی این دو مقیاس‌، به ترتیب عبارت بود از 81/0 و 86/0. روایی همزمان این دو مقیاس با مقیاس‌های صمیمیت زناشویی (IS)، سبک زندگی اسلامی (I.L.S.T.) و تعهد دینی (RCI-10) محاسبه شد که نتایج روایی بالای این مقیاس را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Making and Validation of a Scale for Measuring the Religious Matrimony Style

نویسندگان [English]

  • reza Khojasteh Mehr 1
  • Firouzeh Rezaei 2
  • Mansour Soudani 1
1 Associate Professor of Shahid Chamran University of Ahvas, Faculty of Education and Psychology, Corresponding Author