نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش عبارت بود از بررسی نقش عامل­های شخصیتی در پیش­بینی ابعاد مختلف دینداری. نمونه­ پژوهش حاضر از 436 نفر از دانشجویان دانشگاه­های پیام‌نور تهران که به پرسشنامه­های جمعیت‌شناختی، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئوـ نسخه کوتاه و پرسشنامه دینداری پاسخ دادند، تشکیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که همبستگی معناداری بین ابعاد مختلف دینداری و عوامل شخصیتی وجود دارد؛ «برون­گرایی» تنها عامل شخصیتی است که ارتباط معناداری با ابعاد دینداری در نمونه­ پژوهشی حاضر ندارد. عامل شخصیتی «گشودگی به تجربه» مهم‌ترین پیش­بینی کنندة ابعاد دینداری است و پس از آن عامل شخصیتی «وجدانی بودن» و «توافق» در پیش­بینی ابعاد دینداری سهم دارند.  براساس این یافته‌ها می‌توان گفت که عوامل شخصیتی می­توانند پیش­بینی‌کنندة ابعاد مختلف دینداری باشند و در این میان بیشترین سهم را گشودگی به تجربه دارد و پس از آن دو عامل شخصیتی وجدانی بودن و توافق تببین‌کنندة اصلی ابعاد مختلف دینداری می‌باشند

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Role of Personality Factors in Predicting the Different Religiosity Aspects: Based on the Big Five Personality Factors

نویسنده [English]

  • Mahdi Dehestani

Assistant Professor of Department of Psychology in Payam-Nour University of Tehran