نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین روان‌شناختی نشوز زن و با شیوه توصیفی‌ـ تحلیلی انجام گرفت و به نتایج ذیل دست یافت. نشوز باعث ارضا نشدن نیاز جنسی و احتمال طلاق می‌شود. یکی از علل خشونت علیه زنان در خانواده‌ها ناکامی جنسی مرد است. نشوز علل متعدد و متفاوت جسمی، روان‌شناختی و ارتباطی دارد. قرآن با یک فرایند سه مرحله‌ای، قدرت مرد را محدود، نشوز را ریشه‌یابی و از خشونت ابتدایی مرد جلوگیری می‌کند. راهکارهای قرآن جهت رفع نشوز، شامل سه گام شناختی (علت‌شناسی)، عاطفی (تقابل عاطفی) و رفتاری است که هر گام متناسب با برخی از دلایل نشوز می‌باشد. گام سوم (در موارد دشوار مانند لجبازی و کینه‌توزی، تنفر از شوهر یا دل‌بستن به دیگری)، یک ضربه آگاهی‌بخش است که هیچ‌گونه آسیبی در پی ندارد و هشداردهنده پیامدهای دشوار تداوم نشوز است؛ بنابراین، گام سوم خشونتی علیه زن نیست و موجب حفظ کانون خانواده می‌شود

عنوان مقاله [English]

A Psychological Analysis of Nashouz and the Triple Solutions in Quran

نویسنده [English]

  • Javad Torkashvand

mater of Family Psychology, Imam Khomeini Educational Research Institute