1. اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه

فرحناز فرجی؛ شهناز نوحی؛ ابوالقاسم پیاده کوهسار؛ مسعود جان بزرگی

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 185-201