اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 استاد گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

10.30471/psy.2021.7276.1785

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک‌شده و خودپندارهخداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه بود.روش این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان هلال‌احمر دارای نشانههای اختلال تنیدگی پس از سانحه در سال 1398 در شهر تهران بودند و از بین آنها با استفاده از نمونهگیری هدفمند30 نفر انتخاب و تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه شامل 15 نفر) جایگزین شدند. سپس پرسشنامه‎های معنویت ادارک‌شده رید (1986) و مقیاس خودپندارهخداپنداره جان‌بزرگی (1395) توسط هر دو گروه تکمیل شد. پس‎ازآن درمان چندبعدی معنوی خداسو بر روی گروه آزمایش و سپس پس‎آزمون اجرا شد. داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار SPSS نسخه 24 و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته‎های پژوهش نشان داد درمان چندبعدی معنوی خداسو موجب افزایش نمرات معنویت ادراک‌شده و خودپندارهخداپنداره و زیرمقیاس‎های آنها می‎شود (001/0P=). نتیجه پژوهش نشان داد این مداخله با اصلاح خودپنداره (تصویر ساختگی از خود) و خداپنداره (تصویر ساختگی از خدا) زمینه تقویت و ایجاد تصویر واقعی از خود و تصویر واقعی از خدا را فراهم می‌کند و درجات ادراک معنویت را نیز ارتقا می‎بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of God-Given Multidimensional Spiritual Therapy on Perceived Spirituality and Selfconcept-Godconcept among Red Crescent Staff with Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Faraji 1
  • Shahnaz Nouhi 2
  • Abolghasem Peiade-koohsar 3
  • Masoud Janbozorgi 4
1 Ph.D. Student in Psychology, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran, Corresponding Author
3 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran,
4 Professor, Department of Psychology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran,
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of God-given multidimensional spiritual therapy on perceived spirituality and selfconcept-Godconcept in Red Crescent staff with symptoms of post-traumatic stress disorder. The method applied in the study was quasi-experimental using pre-test and post-test design with two test and control groups. The statistical population of the current study was all Red Crescent employees with symptoms of post-traumatic stress disorder in 2019 in Tehran. Then Reed (1986) Questionnaires of Perceived Spirituality and the Selfconcept-Godconcept Scale (2016) were completed by both groups. After that, Janbozorgi multidimensional spiritual treatment was performed on the experimental group and then so was post-test. Data were analyzed by using SPSS-24 and analysis of covariance. Findings showed that the multidimensional treatment of God-given spirituality increases the scores of perceived spirituality and selfconcept-Godconcept and their subscales (P=0.001). The result of the research showed that this intervention, by modifying selfconcept (artificial image of self) and Godconcept (artificial image of God), strengthens and creates a real image of self and a real image of God, and also enhances the degrees of spiritual perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God-given multidimensional spiritual therapy
  • perceived spirituality
  • self-concept of God
  • Red Crescent staff
  • post-traumatic stress disorder