دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

صفحه 7-29

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان


4. ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی

صفحه 75-105

مریم حیدری؛ محمد مسعود دیاریان؛ محمدرضا عابدی


10. شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه

صفحه 227-253

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمود رضا اسماعیلی