ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهر، کارشناسی ارشد (نویسنده مسئول)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهر، استادیار، دکترای تخصصی

3 دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی دانشگاه اصفهان، استاد، دکترای تخصصی

10.30471/psy.2020.3798.1389

چکیده

این مطالعه با هدف ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌− تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. برای انجام آن، ابتدا بر روی منابع اسلامی برای استخراج صفات مربوط به کرامت نفس، مطالعه و تحقیقات لازم صورت گرفت. سپس یک پرسشنامه 90 سؤالی تهیه شد که از سوی متخصصان اسلامی و روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 55گویه باقی ماند که در قالب یک مطالعه پیمایشی بر نمونه  216 نفری از دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان خمینی‌شهر اجرا شد. پایایی سیاهه کرامت نفس به سه  روش «همسانی درونی (با آلفای کرونباخ 89/0)» ، «بازآزمایی74/0» و «دونیمه‌سازی 869/0» محاسبه و تایید شد. روایی سیاهه کرامت نفس نیز با سه روش «بررسی روایی محتوایی (با نظر دوازده نفر از متخصصان دینی و روان‌شناسی و محاسبه ضریب CVR)» ، «روایی ملاکی (همبستگی مثبت و معنادار 73/0 سیاهه کرامت نفس با پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی بروبا)» و «روایی سازه (اجرای تحلیل عاملی و تحلیل مدل عاملی)» برکل نمونه بررسی شد و نتایج مطلوبی به دست آمد. درنهایت نیز «نمرات استاندارد T» محاسبه و «جدول هنجار» برای سیاهه کرامت نفس تهیه شد. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که سیاهه کرامت نفس دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برای سنجش میزان کرامت نفس در افراد براساس منابع اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Self-Respect Inventory Based on Islamic Sources

نویسندگان [English]

  • Maryam Heidari 1
  • Mohammad Masoud Diyarian 2
  • Mohammad Reza Abedi 3
1 M.A., Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Corresponding Author
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch
3 Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

This study was conducted in order to construct a list of self-esteem based on Islamic sources. The current study is descriptive-analytical and survey method. To do that, first, the necessary sources were studied and investigated according to Islamic sources in order to extract the attributes related to self-esteem. Then, a 90-item questionnaire was prepared, which was examined by Islamic and psychological experts, and finally 55 items remained, which were administered in the form of a survey study on a sample of 216 university students in Khomeini Shahr. The reliability of the self-esteem checklist was calculated and confirmed by three methods: "internal consistency (with Cronbach's alpha 0.89), retest 0.74 and halving 0.869. Validity of self-esteem checklist with three methods: Content validity review (with the opinion of twelve religious and psychological experts and calculation of CVR coefficient), criterion validity (positive and significant correlation of 0.73 self-esteem checklist with standard Borba moral intelligence questionnaire) and structural validity (factor analysis and factor model analysis) were examined in the sample and good results were obtained. Finally, standard T scores were calculated and a norm table was prepared for the self-esteem list. The results of this evaluation show that the list of self-esteem has desirable psychometric properties to measure the level of self-esteem in individuals based on Islamic sources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem checklist
  • moral intelligence questionnaire
  • psychometric properties
  • validity
  • reliability