مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد ملارد، استادیار، دکترای تخصصی (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد ملارد

10.30471/psy.2021.7043.1767

چکیده

یکی از سنت‌های قدیمی شیعیان مراسم پیاده‌روی اربعین است. با توجه به اهمیت آن و اینکه افزایش نشاط و شادکامی، همواره یکی از دغدغه‌های اساسی انسان‌ها بوده است و هوش معنوی (از مهم‌ترین نوع هوش‌) مختص انسان‌هاست؛ هدف پژوهش عبارت است از: تعیین تفاوت شادکامی و هوش معنوی در افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند. هدف این پژوهش، با توجه به هدف بنیادی و روش آن توصیفی از نوع علّی−مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه افرادی است که از شهر کرج در کاروان «نذر اربعین» در پیاده‌روی اربعین سال 1396 شرکت کرده بودند و نیز افرادی که در شهر کرج، هرگز تجربه پیاده‌روی اربعین را نداشته‌اند. نمونه پژوهش شامل 120 نفر بود که به شیوه هدفمند انتخاب شدند؛ابزارهای پژوهش، پرسشنامه شادکامی اکسفورد و پرسشنامه هوش معنوی کینگ بود. داده‌های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که میزان شادکامی و هوش معنوی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند، به صورت معناداری بیشتر از افرادی است که هرگز در پیاده‌روی اربعین شرکت نکرده‌اند؛ بنابراین گسترش فرهنگ پیاده‌روی اربعین با توجه به تأثیرات گسترده و عمیق آن سفارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Spiritual Intelligence and Happiness of People Participating in the Arbaeen Walk with Those Who Did not Participate

نویسندگان [English]

  • Atena Isfahani Khaleghi 1
  • Seyed Amir Hussein Ghasemi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mallard Branch, Corresponding Author
2 M.A. in Psychology, Islamic Azad University, Mallard Branch,
چکیده [English]

One of the old Shiite traditions is the Arbaeen walk. Given its importance and the fact that increasing vitality and happiness has always been one of the main concerns of human beings and spiritual intelligence (the most important type of intelligence) is specific to human beings. The purpose of this study is to determine the difference between happiness and spiritual intelligence in people who participated in the Arbaeen walk with people who did not. It was a descriptive comparative descriptive study. The population of the study included all people from the city of Karaj who participated in the caravan "Nazr-e-Arbaeen" in the Arbaeen walk in 2017 and also people who have never experienced the Arbaeen walk in Karaj. The sample consisted of 120 people who were purposefully selected; the research instruments were the Oxford Happiness Questionnaire and the King Spiritual Intelligence Questionnaire. Data were collected from the study were statistically analyzed by using independent t-test; The results of the study showed that the level of happiness and spiritual intelligence of people who participated in the Arbaeen walk is significantly higher than those who have never participated in the Arbaeen walk. Therefore, the spread of Arbaeen walk culture is recommended due to its wide and deep effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen Walk
  • Pilgrimage
  • happiness
  • spiritual intelligence