آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، بخش مداخلات معنوی مرکز خدمات روانشناختی باران، گرگان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان متقاضی آرایش‎های افراطی و زنان با آرایش عادی شهر گرگان بود. روش تحقیق به صورت کمّی، با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و از نوع علّی−مقایسه‎ای بود. از جامعه آماری تعداد 40 نفر (20 زن با آرایش افراطی و 20 زن با آرایش عادی) به روش هدفمند و داوطلبانه به‌عنوان نمونه انتخاب و زمینه‌یاب ارزشی شوارتز، پرسشنامه بنیان‎های اخلاقی، فرم مصاحبه معنای زندگی و چک‌لیست تشخیصی آرایش افراطی محقق‌ساخته اجرا و برای تحلیل داده‎ها از تحلیل واریانس مانوا و نرم‌افزار 18SPSS استفاده شد. یافته‎ها نشان داد بین خرده‌مقیاس‎های ارزش‎های شخصی شامل سنت‎گرایی (682/4F-، 037/0p-)، لذت‎جویی (818/11F-، 001/0p-)، قدرت (174/6F-، 017/0p-) و ایمنی (101/9F-، 005/0p-) و خرده‌مقیاس‎های بنیان‎های اخلاقی شامل مراقبت و آسیب (062/69F-، 001/0p-)، وفاداری به گروه (892/13F-، 001/0p-)، احترام به مرجعیت (515/4F-، 04/0p)، اخلاق و پاکی (141/8F-، 007/0p-) در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع زنان با آرایش افراطی در بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی نمرات پایین‎تری نسبت به زنان با آرایش عادی به دست آوردند. ضمن اینکه در مبانی اساسی معنای زندگی، زنان با آرایش افراطی به مؤلفه‎های کمبود اعتماد به نفس و عدم رضایت از خود و در مقابل، زنان با آرایش عادی بیشتر به مؤلفه‎های هدفمندی زندگی، رضایت و آرامش اشاره داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extreme Makeup or Simplicity: Moral Foundations, Personal Values and the Meaning of Life in Women

نویسندگان [English]

 • Adeleh Ahmadi Rostami 1
 • Mohammad Mehdi Shamsaei 2
 • Rouhollah Baratian 3
1 M.A. in Family Counseling, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Iran.
2 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Member of the Center for Spiritual Health Research, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Corresponding Author
3 M.A. in Psychology, Spiritual Intervention Department, Baran Psychological Services Center, Gorgan, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the moral foundations, personal values ​​and meaning of life in women applying extreme makeup and women with normal makeup in Gorgan. The research method was quantitative by using semi-structured and causal-comparative interviews. From the statistical population, 40 people (20 women with extreme makeup and 20 women with normal makeup) performed in a purposeful and voluntary manner as a sample of Schwartz's value selection and selection, ethical foundations questionnaire, meaning of life interview form and researcher-made extreme makeup diagnostic checklist. Mana analysis of variance and SPSS-18 software were used for data analysis. Findings showed that among the subscales of personal values ​​including traditionalism (F=4.682, P=0.377), hedonism (F=11.818, P=0.001), power (F=6.174, P=0.017) and safety (F=9.101, P=0.005) and subscales of ethical foundations including care and injury (F=69.062, P=0.001), group loyalty (F=13.892, P=0.001), respect for authority (F=4.515, P=0.04), ethics and purity (F=8.141, P=0.007). There is a significant difference between the two groups. In general, women with extreme makeup in moral foundations, personal values ​​scored lower than women with normal makeup. While in the foundation of the meaning of life, women with extreme makeup referred to the components of lack of self-confidence and self-satisfaction, and in contrast, women with normal makeup more referred to the components of purposeful life, satisfaction and peace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • makeup
 • purposeful life
 • Pleasure
 • harm
 • purity
 1. آقایی، هاجر؛ حجت‌الله جوانی و نوری‌سادات شاهنگیان (1394)، «معنای زندگی از دیدگاه مولوی و ویکتور فرانکل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
 2. احمری صادقیه، صدیقه و زهرا قاسم‌نژاد (1395)، «زیبایی ظاهری و باطنی زنان از دیدگاه قرآن و روایات»، چکیده مقالات ششمین همایش ملی قرآن کریم سفینة النجاة عصر.
 3. بنگران، لیلا؛ تقی آزادارمکی و مهری بهار (1389)، «آرایش و زنانگی: بر ساخت اجتماعی هویت زنانه (با بررسی آرایش زنان دگرجنس‌خواه طبقه متوسط تهران)»، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 4. بوستانی، داریوش و مسعود چاری‌صادق (1391)، «بررسی محتوای ارزشی نسل‌ها (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر کرمان)»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، س2، ش6، ص7−41.
 5. تقوی، نغمه؛ پرویز آزاد فلاح، فرشته موتابی و ابراهیم طلایی (1394)، «تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان»، فصلنامه روا‌‌ن‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، ش43، ص229−246.
 6. تمنایی‎فر، محمدرضا و اعظم منصوری‌نیک (1390)، «ارتباط تصویر بدن و سازگاری در نوجوانان»، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، س13، ش6، ص8−12.
 7. جمالی، سحر؛ محمدتقی کرمی قهی و وحید شالچی (1392)، «رابطه بین دغدغه‎های ازدواج و گرایش به خودآرایی در میان دختران جوان شهرستان رضوان شهر»، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
 8. حسینی، مریم؛ مجید موحد و نوراله محمدی (1388)، «بررسی زمینه‌های اجتماعی و روانی مرتبط با آرایش در میان دختران جوان»، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 9. خواجه‌پیری، حانیه؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی و محمد پارچه‌باف دولتی (1397)، «معنای زندگی در نامه 31 نهج‌البلاغه»، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران.

10. درگاهی، مریم؛ زینب خانجانی و جلیل باباپور خیرالدین (1394)، «بررسی رابطه ابعاد شخصیتی، بلوغ عاطفی، تصویر بدنی و عزت نفس با میزان گرایش به آرایش دختران دانشجو»، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

 1. دستگیر، سارا؛ محمد عسگری و جواد کریمی (1396)، «رابطۀ ذهن‎آگاهی، اجتناب تجربی، هم‌آمیزی شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی با اختلال بدشکلی بدن در دختران متوسطۀ شهرخرم‎آباد»، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

12. دلخموش، محمدتقی (1385)، «سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی»، روان‌شناسی تحولی روان‌شناسان ایرانی، ش8، ص299−318.

13. دهقانی، مریم؛ مینو میترا چهرزاد، معصومه جعفری اصل، ربابه سلیمانی و احسان کاظم‎نژاد (1391)، «بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی بدنی با الگوهای فرهنگی−اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت»، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، س3، ش39، ص26−34.

14. سید رضی (1388)، نهج‌البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، قم: آیین دانش.

15. سیفی قوزلو، سیدجواد؛ امید حمیدی، گشاو شریفی و شیوا خلیلی (1394)، «رابطه بین اخلاق، ارزش‎های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان»، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، س5، ش1، ص115−138.

16. شجاعی، محمدصادق؛ سیدمحمد غروی و مسعود جان بزرگی (1391)، «معنای زندگی در نهج‌البلاغه»، دوفصلنامه علمیپژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، س 6، ش 11، ص37−57.

17. شریفی، گشاو؛ آرش آذرنییاد، شیوا خلیلی، سیدجواد سیفی و امید حمیدی (1395)، «رابطه ارزش‎های شخصی شوارتز با بهزیستی ذهنی در بین بیماران مبتلا به سرطان سینه»، روان‌شناسی بالینی، س8، ش 4(پیاپی 32)، ص63−74.

18. شکری، کبری و سیدضیاء هاشمی (1393)، «بررسی جامعه‌شناختی آزار جنسی زنان جوان»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 13، ش24، ص145−166.

19. غلامی، محبوبه؛ محمدحسین فرجاد و مصطفی اکبریان (1389)، «تحلیل مردم‌شناختی گرایش دختران 10−19 سال منطقه 15 تهران به آرایش و پیرایش»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی.

20.کاردان‌پور، محمدحسن و سهراب مروتی (1388)، «معنای زندگی در قرآن و حدیث»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

21. مقصودی، سوده؛ مژده آراسته و سمیرا تندولی (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 2، ش 2، ص127−146.

22.نجات، پگاه و جواد حاتمی (1398)، «ویژگی روان‎سنجی پرسشنامه بنیان‌های اخلاقی در سه نمونه ایرانی»، دو فصلنامه علمیپژوهشی شناخت اجتماعی، س8، ش1 (پیاپی 15)، ص107−124.

23.نمکی، مریم؛ فریبا سیدان و شهلا باقری (1395)، «خودآرایی، علل و زمینه‎ها در میان دانشجویان دانشگاه الزهراء»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراءB، دانشکده علوم اجتماعی.

24. Atari, M., Graham, J., Dehghani, M. (2020), Foundations of morality in Iran, Evolution and Human Behavior, v 41, Issue 5, 367-384.

25. Batista, J. Almond, R.(1973), “The Development of Meaning in life”, Psychiatry, 36, 409-427.

26. Baumeister, R. F., Newman, L. S. (1991), How stories make sense of personal experiences: Motives that shape autobiographical narratives. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(6), 676-690.

27. Boyraz, G., Lightsey Jr, O. R., Can, A. (2013), The Turkish Version of the Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Measurement Invariance across Turkish and American Adult Samples, Journal of personality assessment, 95(4), 423-431.

28. Donaghue, N., Avelie, S. ( 2012), Choosing to conform: The discursive complexities of choice in relation to feminine beauty practices, Feminism & Psychology, 22 (1): 98-121.

29. Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P., Ditto, P. H. (2012), Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism,‏ Advances in Experimental Social Psychology, Volume 47, ISSN 0065-2601.

30. Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S.,  Ditto, P. H. (2011), Mapping the moral domain, Journal of personality and social psychology, 101(2), 366-385.

31. Haidt, J. (2001), The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. Psychological review, 108(4):814-34.

32. Haidt, J., Graham, J. (2007), When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize, Social Justice Research, 20(1), 98-116.‏

33. Haidt, J., Joseph, C. (2004), Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally variable virtues. Daedalus, 133(4), 55-66.‏

34. Haidt, J., Joseph, C. (2007), The moral mind: How five sets of innate intuitions guide the development of many culture-specific virtues, and perhaps even modules. The innate mind, 3, 367-391.‏

35. Ishikiriyama Junichi., Suzuki Kenji. (2017), An interactive virtual mirror to support makeup for visually impaired persons, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC).

36. Koleva, S., Selterman, D., Iyer, R., Ditto, P., Graham, J. (2014), The moral compass of insecurity: Anxious and avoidant attachment predict moral judgment, Social Psychological and Personality Science, 5(2), 185-194.‏

37. Lyer, A., Koleva, S., Graham, J., Ditto, P., Haidt, J. (2012), Understanding Libertarian Morality: The psychological dispositions of self-identified libertarians, PLOSONE, 7(8): e42366.

38. Nash, R., Fieldman, G., Hussey, T., Lévêque, J.L., Pineau, P. (2006), Cosmetics: They Influence More Than Caucasian Female Facial Attractiveness, J of Applied Social Psychology,36 (2): 493-504.

39. Pitt, W., Wilson, T., Snyder, H., Norman, T., Barger, B. (2005), Moral judgment developmental differences between gifted youth and college students, J of Secondary Gifted Education, 17, 6-14.

40. Polovy, P. (2006), A study of moral development and personality relationship in adolescents and young adult catholic students. J of Clinical Psychology, 36(3), 752-757.

41. Posner B. z., Schmidt, W. H. (1993), Values congruence and differences between the interplay of personal and organizational value systems. J of Business Ethics, 12(5), 341-347.

42. Reker, G. T. (1994), Logotheory and logotherapy: Challenges, opportunities, and some empirical findings. In International Forum for Logotherapy. Viktor Frankl Inst of Logotherapy.

43. Reker, G. T., Woo, L. C. (2011), Personal meaning orientations and psychosocial adaptation in older adults. Sage open, 1-10.

44. Schenell, T., Becker, P.(2006), “Personality and Meaning in life”, Personality and Individual Differences,41, 1, 117- 129.

45. Schwartz, S. H., Sagiv, L., Boehnke, K. (2000), Worries and values. Journal of Personality, 68, 309-346.

46. Schwartz, S. H., Ros, M. (1995), Values in the west: A theoretical and empirical challenge to the individualism-collectivism cultural dimension. World Psychology, 1, 99-122.

47. Schwartz, S.H. (2006), Basic human values: Theory, measurement, and applications. Revue française de sociologie. 47(4):929-968.

48. Shilling, C. (2012), The body and social theory. Third Edition, SAGE Publications Ltd.

49. Smith, I. H., Aquino, K., Koleva, S., Graham, J. (2014), The moral ties that bind... even to out-groups: The interactive effect of moral identity and the binding moral foundations. Psychological science, 25(8), 1554-1562.‏

50. Tulviste, T., Kall, K., Rämmer, A. (2017), Value priorities of younger and older adults in seven European countries. Social Indicators Research, 133(3), 931-942.‏

 1. Yalom, I. D. (1989), Love`s executioner and other tales of psychotherapy; NewYork, NY: Basic Book.