آرایش افراطی یا سادگی: بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، بخش مداخلات معنوی مرکز خدمات روانشناختی باران، گرگان، ایران.

10.30471/psy.2020.7018.1764

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی و معنای زندگی در زنان متقاضی آرایش‎های افراطی و زنان با آرایش عادی شهر گرگان بود. روش تحقیق به صورت کمّی، با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و از نوع علّی−مقایسه‎ای بود. از جامعه آماری تعداد 40 نفر (20 زن با آرایش افراطی و 20 زن با آرایش عادی) به روش هدفمند و داوطلبانه به‌عنوان نمونه انتخاب و زمینه‌یاب ارزشی شوارتز، پرسشنامه بنیان‎های اخلاقی، فرم مصاحبه معنای زندگی و چک‌لیست تشخیصی آرایش افراطی محقق‌ساخته اجرا و برای تحلیل داده‎ها از تحلیل واریانس مانوا و نرم‌افزار 18SPSS استفاده شد. یافته‎ها نشان داد بین خرده‌مقیاس‎های ارزش‎های شخصی شامل سنت‎گرایی (682/4F-، 037/0p-)، لذت‎جویی (818/11F-، 001/0p-)، قدرت (174/6F-، 017/0p-) و ایمنی (101/9F-، 005/0p-) و خرده‌مقیاس‎های بنیان‎های اخلاقی شامل مراقبت و آسیب (062/69F-، 001/0p-)، وفاداری به گروه (892/13F-، 001/0p-)، احترام به مرجعیت (515/4F-، 04/0p)، اخلاق و پاکی (141/8F-، 007/0p-) در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع زنان با آرایش افراطی در بنیان‎های اخلاقی، ارزش‎های شخصی نمرات پایین‎تری نسبت به زنان با آرایش عادی به دست آوردند. ضمن اینکه در مبانی اساسی معنای زندگی، زنان با آرایش افراطی به مؤلفه‎های کمبود اعتماد به نفس و عدم رضایت از خود و در مقابل، زنان با آرایش عادی بیشتر به مؤلفه‎های هدفمندی زندگی، رضایت و آرامش اشاره داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extreme Makeup or Simplicity: Moral Foundations, Personal Values and the Meaning of Life in Women

نویسندگان [English]

  • Adeleh Ahmadi Rostami 1
  • Mohammad Mehdi Shamsaei 2
  • Rouhollah Baratian 3
1 M.A. in Family Counseling, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Iran.
2 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Member of the Center for Spiritual Health Research, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Corresponding Author
3 M.A. in Psychology, Spiritual Intervention Department, Baran Psychological Services Center, Gorgan, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the moral foundations, personal values ​​and meaning of life in women applying extreme makeup and women with normal makeup in Gorgan. The research method was quantitative by using semi-structured and causal-comparative interviews. From the statistical population, 40 people (20 women with extreme makeup and 20 women with normal makeup) performed in a purposeful and voluntary manner as a sample of Schwartz's value selection and selection, ethical foundations questionnaire, meaning of life interview form and researcher-made extreme makeup diagnostic checklist. Mana analysis of variance and SPSS-18 software were used for data analysis. Findings showed that among the subscales of personal values ​​including traditionalism (F=4.682, P=0.377), hedonism (F=11.818, P=0.001), power (F=6.174, P=0.017) and safety (F=9.101, P=0.005) and subscales of ethical foundations including care and injury (F=69.062, P=0.001), group loyalty (F=13.892, P=0.001), respect for authority (F=4.515, P=0.04), ethics and purity (F=8.141, P=0.007). There is a significant difference between the two groups. In general, women with extreme makeup in moral foundations, personal values ​​scored lower than women with normal makeup. While in the foundation of the meaning of life, women with extreme makeup referred to the components of lack of self-confidence and self-satisfaction, and in contrast, women with normal makeup more referred to the components of purposeful life, satisfaction and peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • makeup
  • purposeful life
  • Pleasure
  • harm
  • purity