بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب آوری زلزله زدگان: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاور، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

10.30471/psy.2020.5834.1622

چکیده

به دلیل افزایش بلایای طبیعی و آثار آن بر افراد، تأکید بر نقش عوامل معنوی در مواجهه با آنها افزایش یافته است؛ ولی هنوز پژوهش‎ها به روشنی به تبیین این عوامل نپرداخته‎اند. پژوهش حاضر با هدف بازنمایی فرآیند نمود باور به خدا و روز قیامت در تاب‎آوری زلزله‎زدگان سرپل‎ذهاب انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. بدین‎منظور 27 نفر از زلزله‎زدگان کرمانشاه به روش نمونه‎گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‎ها پس از جمع‎آوری، ثبت و کدگذاری در قالب مقوله‎های اصلی دسته‎بندی و از راه فنون کدگذاری اشتراوس و کوربین، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل شدند. براساس نتایج به‎دست آمده، باور به خدا و روز قیامت به عنوان مقوله هسته‎ای انتخاب شد. شرایط علّی عبارت از معرفت و توکل به خدا، اعتقاد به قضا و قدر الهی و اجرای عدالت بود. اتحاد و انسجام به عنوان شرایط زمینه‎ای و انجام فعالیت‎های مذهبی به عنوان شرایط واسطه‎ای انتخاب شد. راهبردهای مورد استفاده زلزله‎زدگان برای مقابله با زلزله و پیامدهای آن عبارت بود از: نوع‎دوستی و الگوگیری؛ درنهایت پذیرش و نگاه به زندگی به عنوان وسیله نه هدف به عنوان پیامد این الگو معرفی شد. این مطالعه تصویری روشن از فرایندها، پاسخ‎ها و بهبودی پس از بلایا ارائه کرد. یافته‎های این پژوهش می‎تواند به ایجاد پاسخ‎های مؤثر و سریع در بازماندگان بلایا کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing the Process of Believing in God and the Day of Judgment in Earthquake Resilience: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Kaveh Seydmoradi 1
  • Noor Ali Farrokhi 2
1 Ph.D. Student in Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Corresponding Author
2 Association Professor of Assessment and Measurement Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

Due to the increase in natural disasters and their effects on people, the emphasis on the role of spiritual factors in dealing with them has increased; but research has not yet clearly explained these factors. The purpose of this study was to represent the process of showing belief in God and the Day of Judgment in the resilience of earthquake survivors in Sarpol-e Zahab. The method applied was qualitative and of the foundation data type. For this end, 27 earthquake survivors of Kermanshah were studied by purposive sampling method and using in-depth interviews. Data were collected, recorded and coded into the main categories and analyzed through Strauss and Corbin coding techniques, open coding, axial coding and selective coding. Based on the results, belief in God and the Day of Judgment were chosen as the main category. The causal conditions were knowledge and trust in God, belief in divine judgment and predestination, and the administration of justice. Unity and cohesion were chosen as the contextual conditions and religious activities as the mediating conditions. The strategies used by earthquake survivors to deal with the earthquake and its consequences were: altruism and modeling. Finally, acceptance and view of life as a means rather than an end was introduced as a consequence of this model. This study provided a clear picture of the processes, responses and recovery after disasters. The findings of this study can pave the way for creating effective and quick responses in disaster survivors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief in God
  • resilience
  • day of judgement
  • earthquake survivors