ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین برتحول روانی‌ـ معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی خانواده‌درمانی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ثأثیر روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین بر تحول روانی- معنوی انجام شده است. بدین منظور،150 نفر از میان دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران انتخاب شدند و به نسخه دوم پرسش‌نامه تحول روانی- معنوی و نسخه سوم پرسش‌نامه روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین پاسخ دادند. داده‌های حاصل با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج همبستگی حاکی از ارتباط معکوس معنادار میان 5 حوزه روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین و 15 نوع روان‌بنه با تحول روانی- معنوی است. نتایج رگرسیون نیز حاکی از نقش روان‌بنه‌های حوزه‌ی انفصال و طردشدگی و حوزه‌ی محدودیت‌های آسیب‌زا از میان دیگر حوزه‌ها در پیش‌بینی تحول روانی- معنوی است. بنابر یافته­های این پژوهش، روان بنه های ناسازگار نخستین در حد حوزه های کلی، تحول روانی معنوی افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد. چنین تأثیری علاوه بر اینکه باورها و ادراک های مذهبی را با خطا همراه می سازد، زمینه تأخیر تحول روانی- معنوی را فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Early Maladaptive Schemas on Psycho-Spiritual Transformation: A Mediator Variable in Psychotherapy

نویسندگان [English]

  • Masoud Janbozorgi 1
  • Fatemeh Daemi 2