دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، فروردین 1395 
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

صفحه 56-86

کاظم علی‌محمدی؛ مسعود آذربایجانی؛ محمد کاویانی


بررسی رابطه بین فرانگرانی و شک مذهبی در دانشجویان

صفحه 87-104

مهناز شیرانی؛ امیر قمرانی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ عظیم السادات فاطمی