ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد روان‌شناسی

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

3 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب انجام شد. بدین منظور، ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی عالمان دین، از متون اسلامی و بررسی‌های میدانی، استخراج و با تبدیل آن به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، پرسشنامه­ای 160 گویه­ای تدوین گردید. ابتدا در سطح محدود (30 نفر) به عنوان پیش‌آزمون اجرا گردید و ضریب همسانی درونی بالایی دارد (آلفا برابر با 957/0) را نشان داد. سپس در نمونه 200 نفری از طلاب، در سطح دو و بالاتر در حوزه علمیه قم (94-1393) اجرا شد. آلفای کرونباخ آن برابر با 957/0 به دست آمد. روایی آزمون نیز از طریق روایی محتوایی، روایی سازه و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد. در نتیجه، ارزیابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب نشان داد که این پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و شرایط علمی یک مقیاس معتبر روان­شناختی را داراست و می‌توان آن را در مشاوره شغلی طلاب مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Construction and Validation of a Scale for Measuring the Tollab's Job Talent

نویسندگان [English]

  • Kazem Ali Mohammadi 1
  • Masoud Azarbaijani 2
  • Mohammad Kaviani 3