دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-200 (علمی پژوهشی) 
7. ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

صفحه 135-155

محمدحسن ابراهیمی دهشیری؛ مریم صالح زاده