نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو

چکیده

سرمایه اجتماعی موضوعی بین‌رشته‌ای است که در سال‌های اخیر به طور روزافزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه‌های مختلف علوم، به‌ویژه حوزه مدیریت و جامعه‌شناسی قرار گرفته است. بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از این عوامل دین و فرهنگ دینی است. پژوهش حاضر رابطه بین سبک زندگی اسلامی، سرمایه روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی را در قالب یک مدل علّی بررسی کرده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت بوده است؛ بدین منظور 166 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که: 1. سبک زندگی اسلامی بر روی سرمایه اجتماعی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد؛ 2. سبک زندگی اسلامی بر روی سرمایه روان‌شناختی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد و 3. سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین سبک زندگی و سرمایه اجتماعی نقش میانجی معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development of Social and Psychological Capitals in the Light of Islamic Life Style

نویسندگان [English]

  • M A 1
  • A T 2

چکیده [English]

Social capital is an interdisciplinary issue which has been increasingly focused by scientists studying on different fields of sciences, especially management and sociology, in recent years. It is obvious that the development of social capital depends on different factors that one of them is religion and religious culture. The present research has investigated the relationship among Islamic life style, psychological capital, and social capital in the form of a causal model. This study was a descriptive correlational research and used structural equation modeling. The population has included all employees of Research Institute of Petroleum Industry; thus, 166 questionnaires were distributed and then collected. The results showed that Islamic life style has a positive, direct, and meaningful effect on social and psychological capitals. In the relationship between Islamic life style and social capital, psychological capital meaningfully plays the role of a mediator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • psychological capital
  • Islamic life style
  • Research Institute of Petroleum Industry
آیباغی اصفهانی، سعید (1392)، «طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان»، رساله دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
انصاری شوشتری، شیخ محمدعلی (1380)، ترجمه غررالحکم، چاپ اول، قم: مؤسسه انتشاراتی امام عصر(عج).
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل (1391)، «بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز»، مجلهتخصصیپژوهشوسلامت، دوره 2، ش1، ص145ـ153.
حسینى، میرزاحسن (1389). «تأثیر استراتژى‌هاى سازمان‌هاى غیردولتى در ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعى»، فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامى، س5، ش1، ص82ـ100.
دینی ترکمانی، علی (1385)، «تبیین افول سرمایه اجتماعی»، رفاه اجتماعی، س6، ش23، ص147ـ171.
زاهدی، محمدرضا؛ زارع هرفته، علی‌اصغر (1387)، اهمیت و نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های تحقیق و توسعه، هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
شریفی، طاهر (1387)، «اعتماد اجتماعی و آموزه‌های دینی»، پژوهشنامه اعتماد اجتماعی، تهران: انتشارات مرکز راهبردی تشخیص مصلحت نظام.
صمیمی، رقیه؛ مسرور، دریادخت؛ حسینی، فاطمه؛ تمدن‌فر، مهرآسا (1385)، «ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان»، نشریه پرستاری ایران، س19، ش48، زمستان، ص83ـ93.
طغیانی، مجتبی؛ کجباف، محمدباقر؛ بهرام پور، مهدی (1392)، «رابطة سبک زندگی اسلامی با نگرش‌های ناکارآمد در دانشجویان»، دانشوپژوهشدرروان‌شناسیکاربردی، س14، ش4، ص36ـ44.
طولابی، زینب؛ صمدی، سعید؛ مطهری‌نژاد، فاطمه (1392)، «بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد»، فصلنامهمطالعاتجامعه‌شناختیجوانان، س3، ش9، ص115ـ132.
علینی، محمد (1387)، رابطه آموزه‌های دینی و سرمایه‌های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
علینی، محمد (1391)، سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلام، قم: بوستان کتاب.
فصیحی، امان‌اله (1386)، «دین و سرمایه اجتماعی»، نشریه معرفت. ش123.
فیض‌الاسلام اصفهانی، علی‌نقی (1379)، ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض‌الاسلام)، تهران: مؤسسه چاپ و نشر تالیفات فیض الاسلام.
کاویانی ارانی، محمد (1390)، «کمّی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی»، روان‌شناسی و دین، س4، ش2، تابستان، ص27ـ44.
کتابی، محمود؛ گنجی، محمد؛ احمدی، یعقوب؛ رضا معصومی (1383)، «دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش17، ص169ـ192.
کجباف، محمدباقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد؛ انوری، حسن (1390)، «رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان»، روان‌شناسی و دین، س4، ش4، تابستان، ص61 – 74.
کلانتری، خلیل (1388)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی‌ـ اقتصادی، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
موسوی لاری، مجتبی (1376)، رسالت اخلاق در تکامل انسان، قم: تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
لوتانز، فرد (1391)، سرمایهروان‌شناختی، ترجمه رضایی‌منش، بهروز و همکاران، تهران: علمی.
 
Adler, PS, Kwon, S. )2002(, "Social capital: Prospects for a new concept", Academy of Management Review; 27(1):17–40.
Fuchino, Y., Mizoue, T., Tokui, N., Ide, R., Fujino, Y., Yoshimura, T. (2003), Health- related      lifestyle and mental health among inhabitants of a city in Japan, Nippon-Koshu- Eisei-Zasshi,   50, 303-13.
Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005), "Social capital, knowledge management and sustained performance",Journal of Knowledge Management, 9 (3), 93-100.
Horowitz, A. V. (2002), "Outcomes in the sociology of mental health and illness: Where have we  been and whee are we going?", Journal of Health and Social  Behavior, 43, 143-151.
Larson, M; Norman, S; Hughes, L. (2013), "Psyychological Capital: A New Lens Forunderstanding Employee Fit and Attitutes", International Journal of Leadership Studies, Vol. 8, Iss. 1.
Luthans, F., Jensen S.M.)2001(, "Hope: A new positive strength for human resource development", Human Resource Development Review; 1(3): 304–322.
Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998), "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, Academy of Management", The Academy of Management Review, vol. 23, No.2, P.242-266.
Rhodes, J., Lok, P., Hung, R. Y. Y., & Fang, S. C. (2008), "An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance". Journal of Workplace Learning, 20(4), 245-258.
Snyder, C.R, Lopez, S.J. (2002), Handbook of positive psychology,New York: Oxford University Press.
Thompson, D. (2009). "What does social capital mean?". Australian journal of social issues, 44(2), 145-161.
World Health Organization (1998), Health promotion glossary, Geneva, Switzerland: author.