رابطه تحول منزلت های هویت بین شخصی و هویت دینی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو

2 دانشجو

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه هویت بین شخصی و هویت دینی دانشجویان بود. جهت دستیابی به این هدف، 343 (191 دختر و 151 پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای از گروه‌های تحصیلی علوم انسانی و فنی‌ـ مهندسی دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از ترجمه فارسی پرسشنامه گسترش‌یافته سنجش عینی هویت من(EOM-EIS-2) بنیون و آدامز (1986) و پرسشنامه هویت دینی (رحیمی‌نژاد و احمدی، 1374). یافته‌های پژوهش عبارتند از: الف) همبستگی منفی بین سردرگمی و پذیرش هویت دینی؛ ب( همبستگی مثبت بین دنباله‌روی و پذیرش هویت دینی؛ ج) عدم رابطه بین بحران‌زدگی و پذیرش و یا نفی هویت دینی؛ د( عدم رابطه معنادار بین هویت‌یافتگی دینی و پذیرش هویت دین؛ ﻫ) جهت همبستگی رابطه متغیرها و معناداریِ آنها، در هر دو جنس یکسان بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Status Change of Interpersonal Identity and Religious Identity in Students

نویسندگان [English]

  • A Ra 1
  • so Al 2
چکیده [English]

The present research aimed to investigate the relationship between interpersonal identity and religious identity in students; thus, 343 undergraduate students (191 girls and 151 boys) were selected among those studying in departments of humanities and technical-engineering in University of Tehran by multi-stage sampling. The research tools were the Bennion's & Adams's (1986) Extended Objective Measure of Ego Identity Status (EOM-EIS-2) and the Rahiminezhad's & Ahmadi's (1995) questionnaire of religious identity. The research findings showed: a) there is a negative correlation between bewilderment and accepting religious identity; b) there is a positive correlation between follow-up and accepting religious identity; c) there is not a relationship between being crisis-hit and accepting and/or rejecting religious identity; d) there is not a significant relationship between having religious identity and accepting religious identity; e) the direction of correlations between variables are similar in both sexes as well as the significance of variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal identity
  • religious identity
  • being crisis-hit
  • bewilderment
  • having identity
  • students
برک، لورا ای. (1385)، روان‌شناسی رشد، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات ارسباران.
بیابانگرد، اسماعیل (1378)، روان‌شناسی نوجوانان، تهران: دفتر نشر انقلاب اسلامی.
تقی‌یاره، فاطمه؛ مظاهری، محمدعلی و آزادفلاح، پرویز (1384)، بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا و جهت‌‌گیری مذهبی در دانشجویان، مجله روان شناسی، ش33.
رحیمی‌نژاد، عباس و احمدی، علی‌اصغر (1374)، مطالعه تحلیلی و علّی هویت‌یابی نوجوانان ایرانی و رابطه آن با ساخت اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی خانواده در دانش‌آموزان دختر و پسر نوجوان تهرانی، معاونت پرورشی، وزارت آموزش و پرورش.
رحیمی‌نژاد، عباس (1379)، بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویانِ دوره کارشناسی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
سلطانی‌فر، علی (1383)، بررسی ارتباط بین وضعیت‌های هویت و دینداری در دانش‌آموزان و دانشجویان، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
شرفی، محمدرضا (1380)، جوان و بحران هویت، تهران: انتشارات سروش.
فراهانی، حجت‌اله و عریضی، حمیدرضا (1387)، روش‌های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی، ج2، اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان.
منصور، محمود و دادستان، پریرخ (1383)، روان شناسی ژنتیک (2)، تهران: دریا.
نجفی، محمود (1382)، بررسی رابطه کارآیی خانواده و دینداری با بحران هویت در دانش‌آموزان دختر و پسر در سال تحصیلی 1382، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Adams, G. R. (1998), The objective measure of ego identity status: A reference manual.
Bennion, L. D., & Adams, G. R. (1986), A revision of the extended version of the objective measure of ego identity status: An identity instrument for use with late adolescents. Journal of Adolescent Research, 1(2), 183-197.
Erikson, E .H. (1968), Youth identity and crisis, Faber and Faber, 24 Ressel Square, London.
Erikson, E. H. (1950), Childhood and society, revised 1963.
Erikson, E. H. (1968), Identity and the life cycle, Psychological Issues, 1, 18.
Erikson, E. H. (1963), Childhood and society  (2nd edition). New York : Penguin Books Ltd, Harmondsworth
Fulton, A. S. (1997), Identity Status, Religious Orientation and Prejudice, Journal of Youth and Adolescence, 26, 1,1-11.
Marcia, J. E. (1980), Identity in adolescence in Handbook of adolescent psychology (ed)  by  Adelson. J. (1980), John Willy and Sons, New York.
Markstrom-Adams, C., Hofstra, G., & Dougher, K. (1994), The ego-virtue of fidelity: A case for the study of religion and identity formation in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 23(4), 453-469.
Solomontos-Kountouri, O. & Hurry, J. (2008), Political, religious and occupational identities in context: Placing identity status paradigm in context. Journal of adolescence, 31(2), 241-258.
Cote, J. E., & Levine, C. G. (2002), Identity formation, agency, and culture. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Leak, G. K. (2009), An assessment of the relationship between identity development, faith development, and religious commitment. Identity: An International Journal of Theory and Research, 9(3), 201-218.
 Schwartz, S. J. (2005), A New Identity for Identity Research: Recommendations for Expanding and. Journal of Adolescent Research, 20 (3), 293-308.