نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی _ خانواده‌درمانی

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه «رضامندی زناشویی» با «الگوهای ارتباطی زوجین» انجام گرفت. حجم نمونه که با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شد شامل 121 زوج (242 نفر) از دانشگاه تربیت معلم و حوزه علمیه شهر اصفهان بود. «پایبندی مذهبی» نیز متغیر تعدیل‌کننده بود. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی و پرسشنامه مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی جدیری و پرسشنامه پایبندی مذهبی جان‌بزرگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین «الگوی ارتباطی سازنده متقابل» با «رضایت زناشویی» رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0 < p). میان الگوهای ارتباطی «توقع/ کناره‌گیر، توقع/ کناره گیر مرد/ زن»، «توقع/ کناره‌گیر زن/ مرد» و «الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل» با «رضایت زناشویی» در سطح (01/0< p) رابطه منفی معناداری وجود دارد. پس می‌توان رضایت زناشویی را از طریق الگوهای ارتباطی پیش‌بینی نمود؛ پایبندی مذهبی نیز یکی از عوامل پیش‌بینی‌کننده رضایت زناشویی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between "Marital Satisfaction" and "Communication Patterns of Couples"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Thanaguee 1
  • Masood Janbozorgi 2
  • Ali Reza Mahdavian 3

چکیده [English]

The present study examines the relationship between "marital satisfaction" with "communication patterns of couples' was performed. A sample consisting of 121 couples (242 students) from University of Tarbiyat Moallem and Islamic Seminary in Isfahan were selected using a multilevel random cluster sampling process. The religious affiliation acts as the moderating variable in this study. The following questionnaires used as the measurement tools: the Communication Patterns Questionnaire (Christensen & Sullaway, 1984), Islamic Questionnaire of Marital Satisfaction (Jodayri), and Religious Affiliation Questionnaire (M. Janbozorgi). The results showed that there is a significant meaningful relationship between marital satisfaction and mutual constructive communication (p<0/01). Also There is a significant negative relationship between interaction patterns (Demand/ Withdraw), (Demand/ Withdraw female/ male), (Demand/ Withdraw male/ female), (Mutual Avoidance Communication) with marital satisfaction (p<0/01). Also in this study results showed that marital satisfaction was predictable with communication patterns. Religious affiliation can also predict marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Communication Patterns
  • Religious Affiliation