دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-176 
3. رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی»

صفحه 57-77

محمد ثناگویی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ علیرضا مهدویان


5. ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی

صفحه 105-130

هاجر مساح؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ محسن گل‌پرور


7. پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام

صفحه 145-166

عباس پسندیده؛ محمود گلزاری؛ عبدالهادی مسعودی