ساخت و روان‌سنجی مقیاس مدیریت اسلامی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

چکیده

پژوهش حاضر به اعتباریابی و پایایی‌سنجی مقیاس خودساخته مدیریت اسلامی پرداخته است؛ و در ادامه نقش تعدیلی متغیر عملکرد در رابطه بین ابعاد تحلیل شغل و مدیریت اسلامی بررسی شده است. به منظور تهیه پرسشنامه مدیریت اسلامی ابتدا مخزنی 400سؤالی براساس محتوای متون دینی و اسلامی (از جمله قرآن و نهج‌البلاغه) تهیه گردید و پس از احراز اعتبار صوری پرسشنامه توسط اساتید، فرم نهایی به منظور اجرا تهیه شد. برای سنجش ابعاد تحلیل شغل از پرسشنامه تحلیل سمت‌های مدیریتی و حرفه‌ای استفاده شد. برای سنجش عملکرد شغلی نیز از فرم ساخته‌شده نوری، عریضی و لباف (1387) استفاده گردید. به منظور اجرایی کردن ابزار 143 نفر از مدیران و سرپرستان شرکت ملی گاز ایران از 5 استان تهران، اصفهان، مازندران، چهارمحال بختیاری و یزد انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده در زیرمقیاس‌ها حاکی از پایایی مناسب ابزار مدیریت اسلامی است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز چهار مقیاس و چهارده زیرمقیاس را در ابزار مدیریت اسلامی شناسایی کرده است. شاخص‌های تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از برازش مناسب الگوی مدیریت اسلامی است. نتایج تحلیل تعدیلی نیز حاکی از حضور عملکرد به عنوان متغیر تعدیل‌کننده در رابطه بین ابعاد تحلیل شغل و مدیریت اسلامی بوده است. با توجه به اینکه تمام سؤالات پرسشنامه مدیریت اسلامی براساس متون معتبر دینی حاصل شده است، ابزاری مناسب در جهت سنجش ویژگی‌هایی از مدیریت است که در حوزه اسلامی مورد تأکید هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure and Validation of questionnaire on Islamic Management

نویسندگان [English]

  • Hajar Massah 1
  • Hamid Reza Oreyzi 2
  • Abolghasem Nouri 3
  • Mohsen Golparvar 4
چکیده [English]

The present research has made a psychological validation of a self-made Islamic management scale and investigated moderating role of performance variable pertaining to the relationship between the aspects of job analysis and Islamic management. In order to provide an Islamic management questionnaire the first stage was to supply a 400 question bank according to the content of religious and Islamic texts (e.g. Quran and Nahj al-Balaghah) and after achieving face validity of the questionnaire by the specialist, the final version was provided to be administered. To measure the aspects of job analysis, the Professional and Managerial Position Questionnaire was applied. Moreover, to measure job performance, the questionnaire designed by Nouri, Oreyzi and Labaf (2008) was used. To make the instruments applicable, 143 managers and principles of National Petroleum Company in provinces of Tehran, Isfahan, Mazandaran, Chaharmahal va Bakhtiari and Yazd were selected. Data analysis was conducted through LISREL software. The achieved Cronbach alpha in subscales indicated appropriate reliability of Islamic management instrument. The results of explorational factor analysis have identified four scales and fourteen subscales in Islamic management instrument. The indices of conformational factor analysis, likewise, show the correct fitness of Islamic management pattern. The results of moderating analysis proved that the presence of performance as a moderator variable between the aspects of job analysis and Islamic management. Due to the fact that all the questions of Islamic management questionnaire were made according to valid religious texts, it is an appropriate instrument to measure the attributes of management which are accepted in Islamic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management
  • Job Analysis
  • Job Performance
  • Religious Measures
  • psychometric
  • Psychological Analysis