پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حدیث دانشکده علوم حدیث

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشکده علوم حدیث

چکیده

هدف این پژوهش آن بود که تئوری هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام را بررسی نماید. پرسش‌های اساسی عبارت بود از اینکه: 1. کارکرد هیجانات مثبت چیست؟ 2. الگوی هیجانات مثبت کدامند؟ روش پژوهش، کتابخانه‌ای است که پس از شناسایی و استخراج مفاهیم مربوطه از متون اسلامی، به تحلیل محتوای آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که هیجانات مثبت موجب «بسط برانگیختگی توانمندی» می‌شوند؛ روان انسان را از انقباض خارج کرده و گسترش می‌دهند؛ انسان را از خمودی خارج ساخته و برانگیخته می‌کنند؛ و ناتوانی را از بین برده و انسان را برای انجام امور، آماده و توانمند می‌سازد. الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام سه ویژگی دارد: 1. همه ابعاد مادی و معنوی انسان را شامل می‌شود؛ 2. باید متوازن بوده و هر کدام از ابعاد، هیجان مناسب خود را داشته باشند و 3. نباید پیامد منفی داشته باشند وگرنه نتیجه معکوس خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Base and Pattern of Positive Emotions from Islamic Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Abbas Pasandideh 1
  • Mahmud Golzari 2
  • Abdolhadi Masoodi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the theory of positive emotions. The main questions were: 1) What is the function of positive emotions? 2) What are the patterns of positive emotions? The author of the present research study first tries to identify and extract the relevant concepts of Islamic texts. He then makes an analysis of their contents. Results showed that positive emotions lead to "develop - arousal - potency"; make human mind at ease, cause people to become more creative, eliminate their disabilities, make them ready and capable. Pattern of positive emotions from the viewpoint of Islam has three characteristics: 1) includes all material and spiritual dimensions of man; 2) must be balanced and each of the dimensions, your emotions are appropriate; 3) should not have negative consequences. Otherwise the result will be reversed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Emotions
  • happiness
  • Pleasure
  • Joy
  • Islamic psychology
  • Emotion Patterns