نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی بخش روان‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار و عضو هیئت علمی بخش روان‌شناسی دانشگاه باهنر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن رابطۀ دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان شهرستان رودان به روش توصیفی _ همبستگی انجام گرفت. بدین منظور 274 نفر از معلمان، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی متناسب با حجم طبقات (برحسب جنس و مقطع تدریس) انتخاب شدند، و به پرسشنامه‌های دینداری خدایاری‌فرد و همکاران، شخصیت "NEO-FFI" مک‌کری و کاستا و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر "GHQ-28" پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با روش‌های آماری میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و گام‌به‌گام، آزمون "t" مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه در نرم‌افزار "SPSS" انجام شد. نتایج نشان دادند که دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان رابطه دارند. به‌طوری که روان‌رنجورخویی پایین، و دینداری و برون‌گرایی و توافق و وجدانی بودن بالا، با سلامت روان بالاتر معلمان رابطۀ مثبت داشتند. همچنین متغیرهایی از قبیل جنسیت، محل زندگی، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و مقطع تدریس معلمان نیز در بعضی از این روابط مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Religiosity, Personality and Teacher's Metal Health

نویسندگان [English]

  • Masood Baqeri 1
  • Hasan Baniasadi 2
  • Safoora Davari 3

چکیده [English]

The present study aims at demonstrating the relationship between religiosity and mental health of teachers from city of Roudan using the descriptive - correlational method. A total of 274 teachers were selected, via a stratified cluster sampling method (by gender and education). They responded to the following questionnaires: Religiosity Khodayari Fard et al, NEO -Five Factor Inventory (NEO-FFI; Costa & McCrae, 1992) and Goldberg and Hillier's General Health Questionnaire (GHQ-28). Data analysis was performed in SPSS using the following statistical methods: mean, percentage, frequency, standard deviation, Pearson correlation, simple stepwise regression, t-test and one-way analysis of variance. Results showed that, religiosity and personality dimensions are associated with teacher's mental health indicating that there is a positive relationship between low neuroticism, religiosity, extraversion, agreeableness, high conscientiousness, and teacher's high mental health. Variables such as gender, place of residence, marital status, education level and level of teacher's teaching were also effective in some of these relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • neuroticism
  • extraversion
  • openness to experience
  • agreeableness
  • conscientiousness
  • mental health