نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

برای بررسی رابطه هویت دینی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان معتکفان شهر رشت، تعداد 96 نفر از معتکفان مرد مساجد قدس و خواهر امام رضا(ع) شهر رشت به شیوه تصادفی ساده برای تحقیق انتخاب شدند. معتکفان، پرسشنامه‌های هویت دینی، نگرش مذهبی، سرسختی روان‌شناختی و سلامت روانی را به همراه پرسشنامه جمعیت‌شناختی تکمیل کردند. داده‌های استخراج‌شده با آزمون t یک گروهی و دو گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام‌به‌گام، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آزمودنی‌های تحقیق از لحاظ هویت دینی، نگرش مذهبی، سرسختی روان‌شناختی و سلامت روانی نسبت به جمعیت عادی، وضعیت مناسب‌تری دارند و در حد مطلوب هستند. بین مؤلفه‌های هویت دینی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان، رابطه معناداری وجود دارد. از بین متغیرهای تحقیق، متغیر هویت دینی توانسته است سلامت روانی آزمودنی‌های مورد مطالعه را پیش‌بینی کند. آزمون t برای گروه‌های مستقل نشان داد که بین معتکفان مورد مطالعه در متغیرهای هویت مذهبی، نگرش مذهبی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روان، تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. پژوهش حاضر، همگام با تحقیق‌های زیادی که با محوریت دین انجام گرفته، نشان می‌دهد که معتکفان مورد بررسی (افراد مذهبی و متدیّن در این تحقیق)، از لحاظ ویژگی‌های مورد مطالعه (هویت دینی، نگرش مذهبی، سرسختی روان‌شناختی و سلامت روان)، در وضعیت مطلوب و مناسبی هستند؛ بنابراین، بر عهده مدیران و مسئولان است در دهه‌ای که جنگ فرهنگی و هجمه‌های توفنده ضد الهی آشکارا برپاست، علاوه بر توجه مناسب‌تر به این گونه فعالیت‌های فرهنگی، شیوه‌های تبلیغی مناسب را پیدا کنند، تا روحیه معنوی جوانان را هرچه بیشتر تقویت شود و نیز درس‌های عملی قابل مشاهده‌ای برای جوانان و نوجوانان در برابر آسیب‌های فرهنگی، اخلاقی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Identity, Religious Attitude, Psychological Hardiness and Mu`takifs' Mental Health

نویسنده [English]

  • iraj shakerinea

چکیده [English]

In order to investigate the relationship between religious identity, religious attitude, psychological hardiness and mental health among mu`takifs of Rasht mosques, 96 persons (men from Qods mosque and women from Imam Reza mosque) were selected by simple random sampling. Mu`takifs filled up the questionnaires about religious identity, psychological hardiness, and mental health as well as demographic questionnaire. The statistical data were analyzed using one group and two group t test, Pearson correlation coefficient, and multiple stepwise regression analysis. The results suggest that the testees in this study from the viewpoint of religious identity, religious attitude, psychological hardiness and mental health are in a better position than common people and in almost a desired state. The religious identity, of all the variables of this study, is capable of predicting the testees' mental health.  The present study in line with many other researches, done based on religion, suggest that mu`takifs are in a desired position with respect to studied characteristics. Thus it is recommended to plan better and support more efficiently the youth i`tikaf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious identity
  • Religious attitude
  • psychological hardiness
  • mental health
  • Itikaf