دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-136