نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

چکیده

ارمغان دین برای بشر شادی، بهجت و سرور به معنای واقعی و عمیق آن است، اما از آنجا که بسیاری از مردم چنین می‌پندارند که دینداری با زندگی شاد منافات دارد و کسانی که دیندارترند از شادی کمتر در زندگی برخوردارند، از این‌رو تحقیق حاضر به منظور شناسایی میزان تأثیر دیانت (دانش، نگرش و رفتار دینی) بر شادی دانش‌آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع عِلّی ـ مقایسه‌ای است و ابزار جمع‌آوری پرسشنامه دانش، نگرش و رفتار دینی و پرسشنامه سنجش شادی آکسفورد بود. جامعه آماری مربوطه مشتمل بر 16 هزار و 284 نفر بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 159 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان و 104 نفر از دانش‌آموزان راهنمایی برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه انتخاب گردیدند.
تعداد کل پرسشنامه‌های توزیع‌شده 263 عدد بود که همه آنها برگشت داده شد و تجزیه و تحلیل داده‌های آنها به وسیله نرم‌افزار spss انجام گرفته است.
از تحقیق حاضر نتایج زیل به دست آمد:
1.      میزان دانش دینی دانش‌آموزانْ پایین، نگرش دینی دانش‌آموزانْ مثبت و رفتار دینی آنها تا حدی مناسب به دست آمد؛
2.      میزان شادی دانش‌آموزان نسبتاً زیاد است؛
3.      دانش دینی بر شادی دانش‌آموزان مؤثر نیست؛
4.      نگرش و رفتار دینی دانش‌آموزان بر شادی آنها تأثیر دارد؛
5.      از بین عوامل فردی مقطع تحصیلی دانش‌آموزان بر دانش دینی آنها، معدل دانش‌آموزان بر دانش دینی، رفتار دینی و شادی آنها همچنین پایه تحصیلی و سن دانش‌آموزان بر رفتار دینی آنها تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Religiosity on Joyfulness of the Girl Students of the Middle Schools and High Schools of District No. 2 in Kerman

نویسندگان [English]

  • seyedHamidReza Alavi 1
  • zahra Ranjbar shorAbadi 2

چکیده [English]

The purpose of the present study is to identify the effectiveness rate of religious knowledge, attitude, and behavior on happiness of students (especially the girl students of middle and high schools of district no. 2 in Kerman). The research design is a descriptive one of the causative-comparative type. The instruments for collecting data include: the Religious Knowledge, Attitude, and Behavior Questionnaire and the Oxford Happiness Questionnaire. 159 students from high school and 104 students from middle school were selected by random sampling to answer questions. The collected data were analyzed using the Statistical Package for Social Scientists (SPSS). The following results were obtained:

results support a low level of religious knowledge, a positive religious attitude, and a suitable and efficient religious behavior;
there is high level of happiness among students
religious knowledge has no effect on happiness of students
religious behavior and attitude has an effect on their happiness
grade level has an impact on religious knowledge;

the average has an impact on religious knowledge, religious behavior, and their happiness;
grade and age has an impact on religious behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • religious knowledge
  • Religious Behavior
  • Joyfulness