ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه گرایش به ذِکر در دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ذِکر»، به معنی به یاد خدا بودن در دل و زبان است. ذکر توحیدی، که موجب آرامش و اطمینان قلب می‌شود، فرآیند روان‌شناختی مهمی است که تاکنون از دیدگاه روان‌شناسی بررسی نشده است. بنابراین هدف، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه گرایش به ذِکر بود. پس از ساخت و بررسی اعتبار صوری، پرسشنامه در مورد 47 نفر پسر و 82 نفر دختر از دانشجویان دانشگاه اصفهان اجرا شد. ضریب آلفای کرانباخ، به عنوان ملاک همسانی درونی پرسشنامه، 87/0 به دست آمد.
طبق نتایج به‌دست‌آمده، از نظر دانشجویان رایج‌ترین زمان برای ذِکر، پس از نماز و هنگام گرفتاری‌ها و مشکلات است، و رایج‌ترین مکان، هر مکانی و در درجه دوم مسجد یاد شده است.
رایج‌ترین ذِکرها در دانشجویان، به ترتیب چنین بود: صلوات، تسبیحات حضرت زهرا(س)، اسامی خداوند، آیه‌های معروف قرآن و دیگر ذکرهای رایج. همچنین میزان گرایش به ذکر توحیدی، به‌طور معنی‌داری در دختران، بیشتر از پسران بود (01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Validation of Questionnaire on Tendency to Zikr among Students of Isfahan University

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Kalantari 1
  • Razieh fatahi 2
چکیده [English]

Zikr (or Dhikr) means remembering God in heart and calling Him on tongue. zikr, as an essential psychological process, can produce relaxation and assurance. Unfortunately it has not yet been investigated psychologically.  Regarding the significance of zikr in spiritual growth a questionnaire was prepared and validated in this study. After checking its face validity, zikr Questionnaire was distributed to 129 students (47 male and 82 female) of the University of Isfahan (Cronbach's alpha coefficient: 0.87). the results suggest that the most common times of practicing zikr for students are after 5 daily prayers and in turbulent times and the most common places were everywhere and then mosque. The most common zikr practiced by students were salawat (saying peace and blessings be upon Muhammad and his household), tasbih (the repetitive utterances of short sentences glorifying God), God's Names and verses of the Holy Quran. Although there were considerable similarities between zikr attitudes in male and female students, level of tendency to zikr among females was significantly higher than male students (p<0.01

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zikr
  • Quantification of Religious Concepts
  • Students of Isfahan University