نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی با سلامت روان دانشجویان انجام شده است. طرح تحقیق از انواع تحقیقات کمّی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و نمونه 340 نفر از دانشجویان بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش، سلامت روانی 28سؤالی، التزام عملی به اعتقادات اسلامی و جهت‌گیری مذهبی بوده است. در ابزار سلامت روانی هرچه فرد نمره کمتری به دست آورد  نشان‌دهنده سلامتی بیشتر اوست. جهت انجام تحلیل‌های آماری از روش‌های همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج نشان داد که میان جهت‌گیری درونی با سلامت روان رابطه منفی و معناداری (44/0- =r و 001/0=p) وجود دارد. میان جهت‌گیری بیرونی اجتماعی با سلامت روان رابطه منفی و معناداری (40/0- =r و 001/0=p) وجود دارد. میان جهت‌گیری بیرونی فردی با سلامت روان رابطه منفی و معناداری (37/0- =r و 001/0=p) وجود دارد. میان التزام عملی به اعتقادات اسلامی با سلامت روان رابطه منفی و معناداری (50/0- =r و 001/0=p) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که التزام عملی به اعتقادات اسلامی و جهت‌گیری درونی 26/0 از واریانس مشترک سلامت روانی را پیش‌بینی نموده‌اند و این تبیین در سطح 001/0 معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Relationship between Religious Orientation, Practical Obligation to the Islamic Tenets and Students' Mental Health

نویسندگان [English]

  • Jamshid Nozari 1
  • Younes Gholami 2

چکیده [English]

The present study has been done with the aim of investigating the relationship between religious orientation, practical obligation to the Islamic tenets, and students' mental health. The statistical population of this study was the Islamic Azad University, Shiraz Branch, 340 of them were selected by multistage cluster sampling method. The investigation instruments were: the General Health Questionnaire (GHQ-28), the Practical Obligation to the Islamic Tenets, and Religious Orientation Questionnaire. In the General Health Questionnaire (GHQ-28), the lower the score the better the individual's mental health. In order to analyze statistical data, Pearsonian correlation method and multiple stepwise regression method have been utilized. The results show that:
- There is a negative and significant relationship between intrinsic religious orientation and mental health (p = 0.001 & r = -0.44).
- There is a negative and significant relationship between social extrinsic religious orientation and mental health (p = 0.001 & r = -0.40).
- There is a negative and significant relationship between personal extrinsic religious orientation and mental health (p = 0.001 & r = -0.37).
- There is a negative and significant relationship between practical obligation to the Islamic tenets and mental health (p = 0.001 & r = -0.50).
- The results also show that practical obligation to the Islamic tenets and intrinsic religious orientation predict 0.26 of common variance and this is significant at 0.001 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • Practical Obligation to the Islamic Tenets
  • mental health