بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در مطالعه حاضر شامل همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی است که در سال تحصیلی 89ـ88 در این دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته‌اند. حجم نمونه 120 نفر از دانشجویان (60 دختر و 60 پسر) است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، t تست دو گروه مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس یافته‌ها معلوم شد جهت‌گیری مذهبی با متغیرهای شخصیتی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد (01/0≥P). همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از نظر جهت‌گیری مذهبی و از نظر ویژگی‌های شخصیتی تفاوت معنی‌دار به دست آمد (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Relationship between Religious Orientation and Personality Traits of Male and Female Students

نویسندگان [English]

  • Nilofar Mikaeeli 1
  • mehdi kalhorNia 2
چکیده [English]

The aim of the present paper is to investigate the relationship between religious orientation and personality traits of male and female students of University of Muhaqqiq Ardabili. Instruments used by this study are: the Neo Personality Inventory –Revised (NEO PI-R) and the Religious Orientation Scale. The research design is a descriptive one of the correlative type. The statistical population of this study includes all male and female students who have studied in the University of Muhaqqiq Ardabili during the 2009-2010 academic year. A sample of 120 students consisting 60 female and 60 male students were selected by cluster sampling method. The data were analyzed using descriptive analysis method, Pearson correlation coefficient, t test, two independent group, and variance analysis. The findings suggest that there is a significant and positive relationship between religious orientation and personality variables (p≤0.01). They also suggest that there is a significant difference between male and female students from a religious orientation and personality perspective (p≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation
  • Personality Traits
  • students