اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی از زندگی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایت از زندگی دانشجویان است و فرضیه‌های آن چنین است:
1.   آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایت از زندگی دانشجویان در مرحله پس‌آزمون مؤثر است؛
2.   آموزش شناختی با رویکرد اسلامی بر رضایت از زندگی دانشجویان در مرحله پیگیری مؤثر است.
ابزاری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عبارت بود از:
پرسشنامه رضایت از زندگی از سوی دینر و همکاران در سال 1985 ساخته شد و بیانی و همکاران (1386) در پژوهشی، اعتبار این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 به دست آورده‌اند. روش مورد استفاده در این پژوهش طرح آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ـ پیگیری، با گروه کنترل بود و جامعه آماری کلیه دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 89ـ88 بودند. برای انتخاب نمونه در ابتدا از بین دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه سی نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و باز به صورت تصادفی ساده از میان آنها پانزده نفر برای گروه آزمایش و پانزده نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. ضمناً در این پژوهش در گروه آزمایش، سه نفر ریزش وجود داشت، از این‌رو به‌طور تصادفی سه نفر را هم از گروه کنترل خارج کردیم و درنهایت تعداد نفرات هر دو گروه به 12 نفر کاهش یافت. روش آموزش شناختی با رویکرد اسلامی، طی 9 جلسه 45دقیقه‌ای، هر هفته دو جلسه برگزار شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این پژوهش سطح معناداری 05/0p< در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که آموزش شناختی با رویکرد اسلامی باعث افزایش رضایتمندی از زندگی در دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه، در مرحله پس‌آزمون و پیگیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Training with an Islamic Approach on Students' Life Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Zahra ََAdel 1
  • Mohammad Baqer Kajbaf 2
  • Ahmad Abedy 3
چکیده [English]

The present study is concerned with the effectiveness of cognitive training with an Islamic approach on students' life satisfaction through the following two hypotheses: cognitive training on students' life satisfaction through an Islamic approach at the post test and follow up stages.
The instrument of this study was the Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985) which its validity was examined (by Bayani et al., 2007) through measuring Cronbach's alpha. The research method used in this study was experimental design of pre test, post test, follow up and control group. The study's statistical population was defined as all students who have visited the Counseling Center of Isfahan University during the 2009-2010 academic year. Among them 30 were selected by simple random sampling and were divided into two 15-person groups of control and experiment by simple random sampling too. Since 3 persons of experiment group were not present, therefore 3 persons of control group were omitted. The Cognitive Training with an Islamic Approach Course was held in nine 45-minute sessions, two sessions per week. In order to analyze the statistical data, the covariance analysis method was used. In this study, the significance level is p<0.05. The results show that The Cognitive Training with an Islamic Approach Course enhances satisfaction with life among those students who have referred to the Counseling Center of University at the post test and follow up stages.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Training
  • Islamic approach
  • Satisfaction with Life