نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه تهران

2 دکترای روان‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد خانواده‌درمانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه قدردانی است. پس از اطمینان از اعتبار ترجمه، با روش نمونه‌گیری در دسترس 335 پاسخ‌دهنده، شامل 240 دانشجو و 95 طلبه (163 زن و 172 مرد) در این پژوهش شرکت داده شدند. شرکت‌کنندگان به چهار مقیاس «پرسش‌نامه قدردانی»، «مقیاس خودارزیابی معنویت»، «مقیاس شادی فاعلی» و «مقیاس رضایت از زندگی» پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌ها و روش‌های آماری، شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد نشان داد که پرسش‌نامه قدردانی از یک عامل اشباع شده است. ضریب پایایی مقیاس 81/0 به دست آمد. جهت و میزان همبستگی قدردانی با این مقیاس در راستای پژوهش‌های قبلی و تأییدکننده روایی همگرای آن است. مقایسه نمره‌های قدردانی گروه‌ها نشان داد که نمره‌های طلاب به‌طور معناداری بالاتر از دانشجویان است. با توجه به یافته‌های این پژوهش، پرسش‌نامه قدردانی (GQ-6) قابلیت اجرا برای سنجش قدردانی در ایران را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Gratitude among University and Religious Students: An Enquiry into the psychometric features of the Gratitude Questionnaire

نویسندگان [English]

  • naser Aqababaee 1
  • Hujjatullah Farahani 2
  • Alireza Fazeli Mehr Abādi 3

چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine the psychometric features of the gratitude questionnaire. Having become certain of the validity of translation, 335 respondents were selected by way of accessible sampling. Of these respondents, 240 were university students and 95 religious students (163 women and 172 men). The participants replied to four measurement standards i.e. "gratitude questionnaire", "spirituality self-evaluation standard", "nominative happiness standard" and "standard for satisfaction from life". For analysis of the data from the statistical indicators and methods including profuseness, average, standard deviation, Pearson's correlation test, regression and analysis of discovery factor were used. The analysis of discovery factor with an intentional rotation revealed that the gratitude questionnaire is saturated from a single factor. The index of the reliability of the standard was received at 0.81. The direction and degree of gratitude with the said standards was in line with the previous researches and a confirmation of the validity of their correlation. A comparison between the gratitude marks of the groups showed that the marks of the religious students were meaningfully higher than those of the university students. Given the findings of this research, it can be said the gratitude questionnaire (GQ-6) can be implemented for gratitude evaluation in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • gratitude
  • gratitude questionnaire
  • standardization