نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ هم‌بستگی و حجم نمونة برآورد شده، برابر با 450 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسش‌نامهسنجش ویژگی‌های هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام (2003) و پرسش‌نامه هوش معنوی محقق ساخته است که ضریب پایایی به دست آمده برای آنها به ترتیب 84/0 و 87/0 می‌باشد. برای تحلیل داده‌های حاصله، از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها بر اساس برآورد تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که هوش معنوی با هوش هیجانی رابطه دارد و این ارتباط در ابعاد مختلف هوش معنوی و هوش هیجانی مشاهده می‌شود و رابطة معناداری بین آنهاست. به عبارتی، هوش معنوی بیشتر سبب هوش هیجانی زیاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual and Emotional Intelligence of Students

نویسندگان [English]

  • Salar Faramarzi 1
  • Reza Homayi 2
  • Muhammad Sultan Husseini 1

چکیده [English]

The present research aims to measure the "relationship between the spiritual and emotional intelligence of the students of Isfahan University". The research method has been descriptive-correlative and a sample of 450 individuals was selected by a multi-level random cluster sampling process. The measurement tool, which included trait emotional intelligence questionnaire by Petrides and Furnham (2003) and spiritual intelligence questionnaire, reported a reliability rating of 0/84 and 0/87, respectively. The statistical method of multi-variate regression analysis was used to analyze the obtained data. The results according to the estimation of regression analysis revealed the correlation of spiritual and emotional intelligence being visible at different aspects. The relationship between spiritual and emotional intelligence is meaningful in the sense that greater spiritual intelligence leads to greater emotional intelligence